nieuws

‘Het bouwen van een bedrijfspand is niet zonder …

bouwbreed

‘Het bouwen van een bedrijfspand is niet zonder meer hetzelfde als het oprichten van dat pand. Voor het eerste is een bouwvergunning nodig, voor het laatste een milieuvergunning. Deze uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State is van belang voor de toepassing van de koppeling tussen een bouw- en een milieuvergunning die sinds 1 maart 1993 bestaat.’ De uitspraak had volgens nummer 18 van De Werkgever betrekking op de bouw van twee stallen, maar is ook voor andere bedrijven van belang. De desbetreffende veehouder moest de werken stilleggen en zocht het hogerop. De Raad van State gaf hem gelijk. Bij bouwen is volgens de Raad alleen dan tevens sprake van oprichten wanneer er nauwe samenhang bestaat tussen de bouwactiviteiten en hetgeen de inrichting volgens de Hinderwet vergunningplichtig maakt. De stallen waren na de oplevering geschikt voor het houden van vee, maar ke ook opgaan aan andere agrarische activiteiten. Van belang was dat het bouwplan niet voorzag in de inrichting van de stallen.

‘VROM kent het kleinschalig bedrijfsleven niet, zegt het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Convenanten pakken niet altijd even voordelig uit, VROM vraagt zich te weinig af hoe kleine bedrijven de nieuwe Wet milieubeheer op moeten pakken, de bodemsanering is niet te betalen en bij de informatievoorziening is er een gebrek aan alles.’ Dat meldt nummer 6 van Milieu Magazine naar aanleiding van een recent rapport van het EIM. Een betere informatievoorziening zou veel problemen uit de wereld ke helpen. Dat vereist dan een groter inzicht in het zoekgedrag van ondernemers, de wijze waarop informatie wordt gebruikt, een betere samenwerking tussen bemiddelende instanties en de opzet van overzichteklijke bestanden.

Het MKB is zich te weinig bewust van het belang van informatieverfzorging. De kleine ondernemer denkt heel concreet en in kleine stappen. Dikke boekwerken schieten hier hun doel voorbij. De leverancier blijkt de belangrijkste informatiegever, gevolgd door het vakblad. Adviseurs dienen zich meer te bekommeren om het MKB maar het zal naar verwacht nog een hele tijd duren voordat het zover is.

‘Met ingang van 1 juli 1994 zou het vorstverlet worden afgeschaft. In de afgelopen winter maakten zon 700000 bouwvakkers van deze regeling gebruik. Dat is geen voorstel van egoistische ondernemers, maar van de bondsminister van financien. Het schrappen van ruim DM700 miljoen vorstverletgelden moet hem een uitweg bieden uit zijn financiele chaos.’ Volgens nummer 8 van Der Grundstein vallen de Duitse bouwvakkers na het schrappen terug op de regeling voor de seizoenwerkloosheid. Uitbetaling via dit fonds komt neer op het aanspreken van maximaal zon DM2,2 miljard. Een soortgelijke aangelegenheid leidde in 1959 tot het instellen van het fonds voor het vorstverlet. Deze regeling verschafte de bouwvakkers financiele zekerheid, verminderde de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen, leidde tot hogere inkomsten bij de fiscus en de sociale verzekeringen en verbeterde de kostenstructuur van de bouwbedrijven. De laatsten konden door de regeling ook een beduidende stijging van de productiviteit vaststellen.

‘Milieuminister Norbert De Batselier zal begin september aan de Vlaamse regering een definitief voorontwerp van decreet tot wijzioging van het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 voorleggen.’ De aanpassingen voorzien volgens nummer 35 van Bouwkroniek onder meer in een terugnameplicht voor producenten. Het ontwerp laat de Vlaamse wet beter aansluiten op de EGrichtlijnen inzake gewone- en gevaarlijke afvalstoffen. Het Vlaamse Gewest neemt de bevoegdheid over voor in- en uitvoer van afvalstoffen. Na 6 mei 1994 zal de federale overheid enkel nog bevoegd zijn voor de doorvoer van afvalstoffen afkomstig uit en met bestemming in het buitenland.

Bepaalde zaken die eenvormig ke worden geregeld voor alle sectoren van het milieubeleid vallen onder een algemene decreetregeling. Tot dat moment blijven de bestaande bepalingen van kracht. De Vlaamse regering kan voorts maatregelen treffen die gemeenten nalaten en de kosten voor rekening van de desbetreffende gemeente laten komen.

Reageer op dit artikel