nieuws

Haarlemmermeer wil de impasse A9 doorbreken

bouwbreed Premium

De gemeente Haarlemmermeer is bereid op planologisch gebied mee te werken aan de aanpassingen aan het wegennet van Schiphol op voorwaarde dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereid is de uitbreiding van de A9 om Badhoevedorp heen te realiseren.

Infrastructuur Frans Oremus Het college van B en W van Haarlemmermeer schrijft dit in een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Het probeert hiermee een uitweg te vinden in de impasse rond de A9, de rijksweg die momenteel dwars door Badhoevedorp loopt.

Het rijk is al enige tijd van plan deze drukbereden snelweg uit te breiden tot twee keer drie rijstroken door gebruik te maken van de vluchtstrook. De gemeenteraad van Haarlemmermeer is hier echter unaniem op tegen. Hij besloot in februari 1992 geen planologische medewerking te verlenen aan aanpassingen van het hoofdwegennet rond Schiphol als niet vooraf de zekerheid wordt verkregen dat de A9 wordt omgelegd en zo uit Badhoevedorp verdwijnt. De reden hiervoor is dat de geluids- en milieuoverlast door de uitbreiding te groot wordt voor het dorp.

In de brief stellen burgemeester en wethouders voor dat het ministerie het initiatief neemt voor een procedure die tot omlegging moet leiden. De kosten hiervoor zouden in de meerjarenbegroting van het ministerie moeten worden opgenomen. Bovendien willen B en W dat de omleiding in de tekst van het eerste deel van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Schiphol wordt opgenomen. ‘Als het ministerie hiertoe overgaat’, zo schrijven B en W, ‘beschouwen wij dit als voldoende om de gemeenteraad voor te stellen zijn standpunnt zodanig te wijzigen dat er wel planologische medewerking kan worden verleend aan de overige onderdelen van het Hoofdwegennet regio Schiphol. Uit de investeringsimpuls die het kabinet voor de infrastructuur in de begroting van 1994 beschikbaar heeft gesteld zal zon f. 100 miljoen naar het hoofdwegennet Schiphol gaan. In totaal is hier nu zon f. 900 miljoen voor beschikbaar.

Reageer op dit artikel