nieuws

Gemeenten positief over huisvesting asielzoekers

bouwbreed Premium

Een ruime meerderheid van de Nederlandse gemeenten heeft toegezegd medewerking te zullen verlenen aan de huisvesting van asielzoekers, die op grond van de Vreemdelingenwet zijn toegelaten (statushouders). Op basis van de nu verkregen reacties rekenen de ministeries van VROM en WVC op 10500 woningen.

Parlement Eric Harms Minister d’Ancona van WVC en staatssecretaris Heerma schrijvend dit in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij een tussenstand geven over de huisvestng van statushouders en asielzoekers, die nog niet officieel zijn toegelaten tot Nederland.

Van alle gemeenten had 77% medio augustus gereageerd op de in mei gedane oproep van de bewindslieden om woonruimte vrij te maken voor de huisvesting van statushouders. Daarvan heeft 89% toegezegd te zullen voldoen aan de taakstelling voor 1 mei 1994. Circa 55 gemeenten hebben laten weten nog dit jaar te zullen voorzien in de gevraagde woningen.

Van de gemeenten met meer dan 30000 inwoners hebben vooralsnog alleen Utrecht, Hilversum en Heerlen geen (volledige) toezegging gedaan.

Utrecht en Heerlen ke slechts een deel ervan huisvesten, Hilversum weigert zijn medewerking.

Amsterdam en Rotterdam (respectievelijk 2368 en 1738 plaatsen) hebben weliswaar mondeling verklaard mee te willen werken, maar het wachten is nog op de schriftelijke bevestiging daarvan.

De 149 gemeenten die nog niet te kennen hebben gegeven of zij zullen meewerken zullen worden benaderd door de Inspectie Volkshuisvesting en de consulenten van WVC. In het ergste geval zal Heerma ‘de middelen die daarvoor ter beschikking staan’ gebruiken om de taakstelling te realiseren. Dit kan een aanwijzing inhouden op basis van de Huisvestingswet.

Twee promille

Behalve van de statushouders vormt ook de huisvesting van (nog) niet toegelaten asielzoekers en probleem. Vorig jaar werden daarom de gemeenten verzocht twee promille van het aantal inwoners aan tijdelijke woonruimte beschikbaar te stellen. Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten is een taakstelling afgesproken voor het huisvesten van in totaal 30000 asielzoekers, voor 1 januari 1994.

Inmiddels zijn er bestuurlijke toezeggingen binnen voor 27872 plaatsen. Voor 26321 plaatsen zijn de contracten met de gemeenten reeds gesloten.

Van de beschikbare plaatsen zijn er inmiddels 21724 bezet.

Heerma en d’Ancona laten zich in de brief aan de Kamer positief uit over het voorstel van de Nationale Woningraad om gemeenten in de gelegenheid te stellen wisselwoningen in te zetten voor het wegnemen van acute knelpunen bij de decebtrale opvang van asielzoekers.

Deze aanpak biedt volgens de bewindslieden een tijdelijke verlichting van de problematiek, maar blijft zonder gevolgen voor de reguliere huisvesting van de onverwacht hoge instroom van asielzoekers (naar verwachting 38000 in 1993). Er zal onverkort worden vastgehouden aan de taakstelling, zoals die met de VNG overeen is gekomen.

Morgen vergadert de Tweede Kamer met de bewindslieden over de asielzoekersproblematiek.

Reageer op dit artikel