nieuws

Flankerend beleid

bouwbreed

De bouwnijverheid staat een aanzienlijke vermindering van de werkgelegenheid te wachten, zo constateert het Centraal Planbureau in zijn Macro Economische Verkenning 1994.

Deze constatering staat feitelijk haaks op wat het kabinet voor ogen heeft met de extra investeringsimpuls. Deze moet immers leiden tot meer werk, niet in de laatste plaats voor het bouwbedrijf in de grond-, water- en wegenbouw.

De extra investeringen vormen volgens het CPB echter onvoldoende compensatie voor de grote afname van de investeringen in bedrijfsgebouwen en de krimpende herstel- en verbouwactiviteiten in de woningbouw.

Hoewel de bouw blij mag zijn met de investeringsimpuls en de omvangrijke nieuwbouw-activiteiten op de woningmarkt, moet deze bedrijfstak zich kennelijk toch opmaken voor zware tijden. De regering, die zoveel belang hecht aan meer werk, kan daarom niet volstaan met een eenmalige impuls. Zij moet tevens zorg dragen voor flankerend beleid op het gebied van de werkgelegenheid in de bouw. Dat kan best worden gedelegeerd. We hebben toch een coordinerend bouwminister?

E.H.

Reageer op dit artikel