nieuws

‘Een loket voor scholing en arbeidsmarkt in regio

bouwbreed

Partijen in de bouw willen per regio een loket waar werkgevers en toekomstige leerlingen terecht ke voor zaken op gebied van arbeidsmarkt en scholing. De bouw wil zo vorm geven aan een oude afspraak over het opzetten van regionale centra. In deze centra moeten de vakopleidingsinstituten voor de bouw, de stichting Bouw-Vak-Werk en het Scholingsfonds vertegenwoordigd zijn.

Dat bleek vrijdagmiddag bij de opening van de drie regionale kantoren van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf.

Onafhankelijk van elkaar spraken AVBB-voorzitter H.P. Barth en voorzitter R. de Vries van de bouw- en houtbond FNV, die de opening van respectievelijk de SVB-kantoren in Zwolle en Woerden ter hand namen, zich op deze middag uit voor een snelle aanpak van die regionalisering. Het derde kantoor werd overigens geopend in Helmond door bestuurslid M. Verhoeven van de Vereniging voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie.

De Vries herinnerde zijn gehoor in Woerden eraan dat werkgevers en werknemers in het verleden al besloten hadden de weg van regionalisering op te moeten. ‘In de praktijk is het helaas bij die intentieverklaring gebleven. Zeker’, zo voegde hij er aan toe ‘er is een principe-akkoord bereikt over het omvormen van de negen regionale kantoren van BouwVak-Werk tot Regionale Besturen voor Scholing Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt (RBSW’s). Helaas is het echter bij een principe-akkoord gebleven. Aan de uitvoering ervan moet nog worden begonnen.

Maar de tijd begint te dringen.”

De Vries riep dan ook op te stoppen met langs elkaar heen te werken. ‘We hebben een gemeenschappelijk doel: …het gezond houden van de bedrijfstak.’ Hij voegde eraan toe dat partijen komende week bijeen komen om hierover van gedachten te wisselen. ‘Ik vertrouw erop dat dan knopen worden doorgehakt waardoor eindelijk eens de helderheid ontstaat waarom iedereen vraagt.’

Spijkers met koppen

In Zwolle pleitte tezelfdertijd ook Barth voor een bundeling van krachten in de regio op het gebied van scholing en arbeidsmarktbeleid. ‘Ook bezien vanuit de ondernemer zou je toe moeten naar een loket voor werkenden- en werklozenscholing en vakopleiding’, zo zei hij. ‘We werken nu nog met verschillende consulenten en deskundigen van verschillende instanties. Vanuit de optiek van de individuele aannemer is confrontatie met verschillende personen over in wezen dezelfde problematiek echter niet erg efficient’, aldus de AVBBvoorzitter. Hij voegde eraan toe dat, ‘zeker gezien de afspraken in de laatste cao-onderhandelingen’, ook hij de tijd rijp acht om spijkers met koppen te slaan.

Het komende week geplande overleg tussen partijen belooft dus vruchtbaar te worden.

De Vries brak in Woerden tevens een lans voor het verbreden van het draagvlak van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds, waar onder meer het bedrijfstakdeel van de vakopleiding uit wordt gefinancierd.

Een toenemend aantal bedrijven profiteert van de voorzieningen die betaald worden uit dit fonds terwijl ze daar niet aan bijdragen. De cao biedt daartoe onvoldoende garantie, aldus De Vries.

Om de financiering van de poen uit het fonds voor de toekomst veilig te stellen pleitte De Vries ervoor om iedere ondernemer, in plaats van een heffing over de loonsom, een ‘bescheiden deel’ van zijn omzet in de bouw af te laten dragen.

Een en ander zou moeten plaatsvinden via een bedrijfschap waartoe de Wet Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties de mogelijkheid biedt.

Alsof het was afgesproken stelde ook Barth in Zwolle het tanende draagvlak van het O&O-fonds aan de orde. De oplossing hiervoor moet volkgens hem voornamelijk gezocht worden in het stellen van prioriteiten aan het uitgavenpatroon.

‘Alle efficiencymaatregelen die leiden tot kostenbesparingen worden door het AVBB toegejuicht.’

Reageer op dit artikel