nieuws

Brutering kan al in 1995 beginnen

bouwbreed

Het ministerie van VROM gaat ervan uit dat in 1995 een begin kan worden gemaakt met de balansverkorting (zoals de brutering/salderingsoperatie in de begroting voor 1994 wordt genoemd).

In het kader van de balansverkorting worden enkele tientallen miljarden guldens aan rijksverplichtingen weggestreept tegen eenzelfde bedrag aan nog te betalen rente en aflossingen voor in het verleden verstrekte rijksleningen aan sociale verhuurders.

De miljardenuitruil heeft betrekking op een kleine twee miljoen woningen, waarop de oude subsidieverplichtingen nog van kracht zijn. Een van de belangrijkste onderwerpen, waarover moet worden onderhandeld is de hoogte van het subsidieafbraak-percentage, dat van belang is voor de waardering van de lopende verplichtingen.

De komende maanden zal nog intensief worden onderhandeld tussen rijk en de corporaties.

Indien overeenstemming wordt bereikt zal een wettelijke regeling worden opgesteld, waarna in 1995 een begin met de uitvoering van de ‘mammoetoperatie.

Overigens blijft het veelvuldige vervroegde aflossen van woningwet-leningen door corporaties in 1993 zonder gevolgen voor de balansverkorting. Het ministerie van Financien houdt rekenening met een totaalopbrengst van f. 8 miljard. Dit zal ten dele worden gebruikt om de extra investeringsimpuls voor te financieren.

Reageer op dit artikel