nieuws

Brochure VROM over aanpak van vochtproblemen onvolledig

bouwbreed

Het ministerie van VROM had, gelet op de stand van de wetenschap zoals deze destijds bekend was, in de brochure ‘Aanpak van vochtproblemen in woningen’ van november 1987 meer aandacht moeten besteden aan vloerisolatie als oplossing voor vochtproblemen. De drie jaar geleden door vloerisolatiebedrijf Tonzon ingediende klacht met betrekking tot de onvolledige informatie in de brochure is volgens de Nationale ombudsman dan ook gegrond.

De genoemde brochure is indertijd uitgegeven door het ministerie van VROM in het kader van een voorlichtingscampage over vocht en ventilatie.

Doel was iedereen die beroepshalve betrokken was bij het oplossen of voorkomen van vochtproblemen inzicht te geven in de manier van aanpak.

Als oplossing voor het probleem van vocht in de kruipruimte werd in de brochure wel gewezen op de mogelijkheid van vloerisolatie. In de paragraaf over vochtproblemen in relatie tot de binnenoppervlaktetemperatuur, kwam vloerisolatie echter niet voor.

Via diverse brieven en telefoongesprekken heeft de Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland, net als Tonzon in Enschede gevestigd, geprobeerd het ministerie er toe te bewegen de brochure niet meer te verspreiden. Dit omdat volgens de stichting ‘in de brochure ten onrechte vochtproblemen veroorzaakt door een te koude beganegrondvloer niet aan de orde ko men, waardoor ook de aanpak -vloerisolatie- niet wordt geadviseerd. De brochure is hierdoor onvolledig, waardoor de belangen van het vloerisolatiebedrijf worden geschaad.’

Volgens het ministerie is echter het wel of niet isoleren van van begane grondvloeren op zichzelf geen oorzaak of oplossing van vochtproblemen. Bovendien werd vloerisolatie bij de paragraaf over kruipruimten genoemd. Vandaar dat VROM geen reden zag ‘wijziging te moeten aanbrengen in het informatiemateriaal, laat staan verspreiding daarvan te stoppen’.

Ombudsman

Omdat ook Kamervragen over deze zaak geen verandering brachten in het standpunt van het ministerie, wendde Tonzon zich tot de Natonale ombudsman.

Een onafhankelijk deskundige kwam op verzoek van de ombudsman tot de conclusie dat in de brochure relatief weinig aandacht aan vloerisolatie is besteed. Of VROM had wel meer aandacht hieraan moeten besteden, of had aan moeten geven dat bij vloeren zich relatief weinig vochtproblemen voordoen en waarom dat zo is, en dat daarom in de brochure geen of weinig aandacht aan de vloerisolatie wordt besteed.

Ook is er volgens de deskundige geen principieel verschil tussen vloer en gevels, hoogstens een gradueel verschil.

Zon gradueel verschil rechtvaardigt niet dat wel over gevelisolatie en niet over vloerisolatie wordt gesproken.

Overigens was de voorraad brochures in de loop van 1991 op. Wegens ‘budgettaire krapte en relatief geringe vraag naar de brochure’ is deze ook niet herdrukt.

Reageer op dit artikel