nieuws

Bouwers noemen 1994 nu al een verloren jaar

bouwbreed

Het AVBB, de federatie van negen ondernemersorganisaties in de uitvoerende bouw is allesbehalve te spreken over de rijksbegroting voor 1994.

Dat jaar kon wel eens een verloren jaar worden ‘nu de regering geeen wezenlijke keuzes maakt noch beleidsvoornemens aankondigt die Nederland uit het slop halen.’

Alle hoop stelt het AVBB daarom maar okp een volgend kabinet, dat misschien ‘de durf zal tonen de voor Nederland noodzakelijke strategische beslissingen te nemen. Een samenhangende realisering van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra en het Structuurschema Verkeer en Vervoer II is daarvoor een wezenlijke voorwaarde’, aldus de werkgevers in de bouw.

Al eerder liet het AVBB weten het onmogelijk te achten dat de extra bouwopgave van 144000 woningen tot het jaar 2000, voortvloeiend uit de VINEX en het Trendrapport, kan worden gerealiseerd omdat voldoende bouwlocaties ontbreken. Onderhandelingen tussen de rijksoverheid en de stadsgewesten om die locaties beschikbaar te krijgen, ondervinden vertraging als gevolg van het verschil tussen de hoogte van het rijksbod en het bedrag dat de stadsgewesten voor de uitvoering van hun taken vragen.

Daar komt volgens het AVBB nog bij dat meer middelen door het rijk moeten worden vrijgemaakt voor de sanering van de bodem van bouwlocaties om de uitvoering van het Trendrapport te ke realiseren.

De werkgeverskoepel in de bouw is al evenmin te spreken over de inspanningen, die de rijksoverheid zich getroost om de investeringen in de infrastructuur op te voeren. Volgens het AVBB moet er een structurele norm van minimaal 3% van het Nationaal Inkomen worden gehanteerd voor investeringen in de fysieke infrastructuur.

Doorstroming

Op het terrein van de volkshuisvesting zouden volgens het AVBB maatreglen moeten worden genomen die de doorstroming bevorderen. Gedacht kan worden aan verlaging van het huurwaardeforfait, afschaffing van de overdrachtsbelasting, het hanteren van een laag btw-tarief voor groot onderhoud en het bouwen voor doelgroepen.

In het algemeen mist het AVBB voldoende afstemming van de besluitvorming op centraal en decentraal niveau op het gebied van de volkshuisvesting, de infrastructuur en het milieu.

Reageer op dit artikel