nieuws

Bouwbond-FNV wil naar andere cao-structuur

bouwbreed Premium

Als het aan de bouw- en houtbond FNV ligt zal er al vanaf 1995 gewerkt ke gaan worden met een gelaagde cao-structuur. Weliswaar moet de bondsraad op 1 november daarover nog een beslissing nemen, maar de vakgroepsraden voor de bouw en de afbouw- en afwerksector hebben er inmiddels al hun goedkeuring aangehecht. Met deze nieuwe opzet denkt de bond nog beter de belangen van werknemers en van de bedrijfstak te ke dienen.

Een en ander is de concretisering van wat in 1991 in een rapport ‘Bouwkolom in beweging’ werd voorgesteld naar aanleiding van structuurveranderingen en nieuwe arbeidsverhoudingen in de bouwnijverheid.

In een gelaagde cao-structuur blijven in de zienswijze van de bouwbond-FNV de huidige caos wel bestaan, maar kan er met werkgeversorganisaties in afzonderlijke branches worden onderhandeld over eigen ar beidsvoorwaarden. Dat ke aanvullingen op de huidige cao zijn, maar ook afspraken, die in de plaats komen van bepalingen in de huidige collectieve arbeidsovereenkomsten omdat ze meer rekening houden met de typische branchekenmerken.

Bedrijfstakeigene

Niet alleen zou deze nieuwe aanpak ke gaan gelden voor branches binnen de bedrijfstak bouw, die kan zelfs ook van toepassing zijn op grote ondernemingen, die in meerdere bedrijfstakken werk zaamheden uitvoeren en als gevolg daarvan te maken hebben met meerdere caos en/of bedrijfsverenigingen.

Wel moet er volgens de bond uitdrukkelijk voor worden gewaakt dat de sociale infrastructuur in de bouw door deze nieuwe opzet verloren zou dreigen te gaan.

Allerlei zaken die nu collectief zijn geregeld, mogen niet het gevaar lopen door afzonderlijke caos verloren te gaan. Dat zou ke als bijvoorbeeld bijdragen voor bedrijfstakeigen regelingen, die nu via een percentage van de loonsom worden geind, niet langer meer in (branche-)caos zouden worden voorgeschreven.

De bond kan zich voorstellen dat een en ander moeilijk te regelen valt als het gaat om bedrijfscaos voor ondernemingen, die in meerdere branches werkzaam zijn. In die gevallen zou ook ke worden volstaan met leveren van een financiele bijdrage van die onderneming in een keer.

De bond is ook van mening dat meer branche-organisaties moeten worden betrokken bijhet cao-overleg. Nog te veel branches en bedrijven zijn onderhevig aan afgesloten caos zonder dat ze op de totstandkoming enige invloed hebben ke uitoefenen.

De toekomst van de bouwnijverheid is volgens de bond trouwens toch gediend met hechtere banden in de bedrijfskolom. Zo horen de ontwerpsector en toeleveranciers onlosmakelijk tot de bouwkolom.

De bond wil dan ook een overlegplatform voor alle geledingen in de bedrijfskolom opzetten. Daar zouden zaken moeten worden bepsroken, die niet passen in het cao-overleg, maar van eminent belang zijn voor de bedrijfstak.

Genoemd werden zaken als bouwproduktie, nieuwe technologie, arbeidsomstandigheden, milieu- en kwlaiteitszorg, overheidsbemoeienis en aansprakelijkheid.

Reageer op dit artikel