nieuws

Wereldbank studeert op krediet voor dam China

bouwbreed

De Wereldbank beslist binnenkort over een krediet voor de bouw van de omstreden stuwdam in de Chinese rivier Jangtse. Peking wil nabij het zogeheten Drie Ravijnen-punt ’s werelds tweede grootste stuwdam bouwen. Beslist de Wereldbank negatief dan wordt uitvoering van het werk uitermate onzeker. Vooruitlopend op een afwijzende beschikking studeert China op mogelijkheden het werk zelf te financieren. Het Chinese parlement stemde in april onder protest in met de plannen.

Een mogelijkheid de voorgenomen werken te betalen, ziet Peking onder meer in een verdrievoudiging van de tarieven voor de elektriciteit die de dam moet leveren. De centrales moeten jaarlijks om en nabij 84 miljard kiloWattuur opwekken. Het landsbestuur zegt vooralsnog weinig te zien in (buitenlandse) voorstellen het megapo te vervangen door een reeks kleinere stuwdammen. De regering noemt de voorgerekende hogere opbrengst aan elektriciteit van de kleinere centrales niet afdoende bewezen. Hetzelfde geldt voor de voorspellingen dat het sterk sedimenthoudende water van de Jangtse binnen tachtig jaar de haven van de aanliggende stad Chongqing volledig verzandt en het stuwmeer vrijwel volledig met modder vult.

Peking meent dat de stuwdam tevens een doeltreffende oplossing biedt voor het tegengaan van overstromingen in het gebied van de Jangtse. Volgens buitenlandse onderzoekers houden die overstromingen vooral verband met de grootschalige houtkap in onder meer de bovenloop van de ri vier. China stelt telkens weer dat deze kap aanzienlijk is ingeperkt, maar buitenlandse deskundigen zeggen te weten dat de kap onverminderd doorgaat. Daarbij noemen ze de stuwdam zelf een mogelijke oorzaak van overstromingen.

Zou de dam breken dan bedreigt de daardoor ontstane vloedgolf de ruim 300 miljoen bewoners langs het middelste en onderste stroomgebied van de Jangtse.

Volksverhuizing

Al sinds de jaren twintig van deze eeuw bestaan er in China plannen de Jangtse af te dammen en met de opgewekte elektriciteit ’s lands economie te bedienen. Het huidige plan voorziet in de bouw van een dam met een hoogte van 185 meter, een breedte van 2000 meter en een doorsnede van 300 meter. Achter deze dam ontstaat in de loop van de tijd een stuwmeer van 175 meter diep en een lengte van 600 kilometer. Het water vult de drie ravijnen en zet 24 steden en enkele tientallen dorpen onder water. Pakweg 1,3 miljoen mensen moeten als gevolg van de aanleg verhuizen. De regering in Peking zette deze volksverhuizing inmiddels in gang. De getroffen bewoners bivakkeren in afwachting van nadere maatregelen in tijdelijke onderkomens en barakkenkampen. De staat betaalt ongeveer 70 procent van hun verhuiskosten. Naar verwacht zal Peking deze mensen overbrengen naar de armere westelijke provincies. De dam kost volgens de regering ruim f. 20 miljard en vergt een bouwtijd van zon achttien jaar. Binnen en buiten China doet de verwachting de ronde dat de bouwkosten zich zullen verdrievoudigen.

Vooralsnog bestaat er geen enkele zekerheid over schadevergoeding van de staat voor de vele nieuwbouwpoen die in de bedreigde steden reeds in aanbouw zijn genomen. Een voorbeeld daarvan biedt de gemeente Fengjie die zon 450 kilometer stroomafwaarts van Chongquing ligt.

Het plaatselijke bestuur zegt de bouwplannen voor de dam niet serieus te nemen en zet zich in voor allerlei nieuwbouw- en renovatiepoen.

Daartoe behoort onder meer de aanleg van een zeven kilometer lange weg naar de tempelvesting Baidicheng, de toeristische hoofdattractie van Fengjie. In het verlengde daarvan vindt de nieuwbouw voor twee banken en een hotel plaats.

Politiemacht

Op zon negentig kilometer stroomafwaarts ligt nabij het middelste ravijn van het drieravijnenpunt Badong. Hier bereidt het stadsbestuur de verhuizing voor. Ver boven de toekomstige waterspiegel wordt een nieuwe stad gebouwd waarvan de infrastructuur al voor het grootste deel gereed is. Ook enkele wooncomplexen naderen inmiddels de oplevering. Particuliere vastgoedeigenaren krijgen maximaal 50 procent van hun bezit door de staat vergoed. De verhuizing zal naar verwacht een aanzienlijke werkloosheid veroorzaken. Een groot deel van de beroepsbevolking van Badong werkt in de rivierhavens en op de scheepswerven.

De haven- en werfactiviteiten ke pas dan weer een aanvang nemen wanneer de waterspiegel van het stuwmeer het hoogste punt heeft bereikt.

Het stadsbestuur vermoedt mede om die reden dat de verhuizing niet zonder meer zal gebeuren en riep inmiddels de hulp van een grote politiemacht in.

De gemeente Sandouping is aangewezen als bouwlocatie voor de dam. Ter voorbereiding werd hier een barakkendorp voor ruim 10000 bouwvakkers ingericht. De ontsluitingsweg voor de bouwplaats wacht evenwel nog steeds op verharding. Als gevolg van dit gemis verandert de weg na elke regenbui in een modderpoel die telkens opnieuw moet worden aangelegd. De poleiding meent met een voor China ongewone openheid dat de bouwkosten minimaal zullen verdrievoudigen en dat Peking de werken zal stilleggen als de dam ongeveer een derde van de voorgenomen hoogte heeft bereikt. Op die manier ontstaat een provisorisch kunstwerk dat toekomstige generaties moeten afmaken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels