nieuws

VNG vraagt meer geld voor bouwprogramma

bouwbreed Premium

Er moet meer geld worden vrijgemaakt voor de realisatie van het woningbouwprogramma. Uit een enquete van de Vereniging Nederlandse Gemeenten blijkt dat de voortgang van de woningbouw, en dan met name in de sociale sector, stagneert. In dat licht bezien is het niet juist om de f. 300 miljoen van het BWS-budget, dat dit jaar niet tot besteding komt, terug te storten in de staatskas.

Volkshuisvesting Eric Harms Aldus drs. P. Dordregter, directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op de bijeenkomst ‘Vinex buiten de Randstad’ in Apeldoorn.

Uit de enquete onder de Nederlandse gemeenten, die werden gevraagd naar de indruk van de voortgang van het bouwprogramma halverwege het jaar, blijkt dat de bouw van 60% van de geplande sociale huurwoningen achter loopt op schema. In de sociale koop is dat 49%. In de ongesubsidieerde sector wordt in 47% van de gevallen de planning niet gehaald.

Als voornaamste oorzaak voor de stagnatie wordt gewezen op het gebrek aan locaties en problemen met de bodemverontreiniging. Problemen die niet zomaar ke worden opgelost. Gevolg: veel gemeenten gaan over de sopaargrens van het Besluit Woninggebonden Subsidies heen, waardoor circa f. 300 miljoen zal moeten worden teruggestort in de staatskas.

Een verkeerde weg, zo meent Dordregter. Het ligt eerder voor de hand deze gelden onder te brengen in een infrastructuur- of volkshuisvestingsfonds. ‘De tot op zekere hoogte schamele middelen voor de locatiesubsidie ke daaruit worden aangevuld, en knelpunten die optreden als gevolg van bodemverontreiniging op goede bouwlocaties ke worden opgelost.’

Volgens Dordregter moet hoe dan ook zo snel mogelijk een begin worden gemaakt met het zoeken naar en vinden van oplossingen. ‘Gebeurt dat niet, dan stagneert het bouwprogramma de komende jaren bij gebrek aan middelen dramatisch. De niet in de stedelijke gebieden gehonoreerde vraag zal dan uitwijken naar landelijke gebieden en het nationale ruimtelijke beleid tot een lachtertje maken.’

Bouwen

Staatssecretaris Heerma, wiens rede werd uitgesproken door de heer Westerdijk van het ministerie van VROM, ziet het allemaal toch iets anders.

Hij vindt de redering dat de schaarste aan locaties het belangrijkste probleem is ‘wat eenzijdig’.

‘Natuurlijk zal in sommige regios een tekort aan locaties wel eens oorzaak ke zijn dat de bouw stagneert. Maar dan is het zaak te bekijken hoe dit probleem kan worden opgelost. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar nieuwe locaties.

Want natuurlijk is Nederland nog niet vol en zijn er nog voldoende geschikte locaties te vinden.”

In dit verband hebben de inspecteurs volkshuisvesting en ruimtelijke ordening opdracht gekregen te inventariseren waar de knelpunten liggen en eventuele belemmeringen weg te nemen, zodat er tempo kan worden gemaakt in de nieuwbouw.

Dat laatste is zeker van belang voor de werkgelegenheid in de bouw. ‘Dank zij de lage rentestand ben ik ervan overtuigd dat er dit jaar nog tienduizenden woningen extra ke worden gebouwd. Daar waar tijdens het kabinetsberaad de banenplannen als paddestoelen uit de grond sprongen, kan op de velden van volkshuisvesting onmiddellijk worden geoogst. Er is niets extras voor nodig. Het geld is er, de behoefte aan extra woningen is er en de arbeidsmarkt zit te springen om nieuwe werkgelegenheid. Ik zou dan ook alle gemeentebesturen in Nederland met klem willen verzoeken: handen uit de mouwen en bouwen.’

Reageer op dit artikel