nieuws

Verbetering van wegen kost Haarlem f. 78 mln

bouwbreed Premium

In de gemeente Haarlem verkeren de wegen in een zeer slechte staat. Dit als gevolg van voortdurende bezuinigingen op het onderhoud in de achterliggende jaren. Om de wegen op het vereiste kwaliteitsniveau te brengen is een bedrag van f. 78 miljoen nodig.

Dit blijkt uit een door de Sector Gemeentewerken en Heidemij uitgevoerd onderzoek. Zij concluderen, aan de hand van de door de stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw (CROW) gehanteerde normen, dat het met de wegen in Haarlem bar slecht gesteld is: ‘Op dit moment is er sprake van aanzienlijke onderhoudsachterstanden ten opzichte van die normen.’ Het gaat om f. 62 miljoen ten aanzien van de elementverharding en f. 16 miljoen voor de asfaltverharding.

In de loop der jaren is volgens hen de onderhoudsachterstand alsmaar groter geworden. Een van de voornaamste oorzaken is het ontbreken van geldmiddelen voor groot onderhoud aan de verhardingen.

‘Doordat het wegennet onvoldoende efficient wordt onderhouden, vereist het kleinschalig onderhoud een steeds groter deel van het onderhoudsbudget. Dit heeft echter niet geleid tot een verkleining van de onderhoudsachterstand’, aldus Gemeentewerken en Heidemij. Hun conclusie is uitermate somber: ‘Indien het beleid niet wordt gewijzigd, zullen de wegen de komende jaren alsmaar verslechteren.’

Jaarbudget

Jaarlijks stelt de gemeenteraad geld beschikbaar voor onderhoud van openbare verhardingen. Voor dit jaar is f. 5,6 miljoen uitgetrokken. Daarvan gaat f. 2,5 miljoen naar wijk- en buurtgericht kleinonderhoud aan bestratingen, f. 1,2 miljoen wordt aangewend voor vernieuwen van asfaltverhardingen en de resterende f. 1,9 miljoen is bestemd voor bedrijfsvoering, aankopen materialen, materieel etc.

‘De beperkte financiele middelen worden ingezet om voornamelijk maatregelen te nemen die strikt noodzakelijk zijn en dan bij voorkeur de, op korte termijn, minst dure onderhoudsmaatregel’, stellen ze vast.

Verder wijzen ze er op dat het budget voor wegenonderhoud in de jaren tachtig sterk is gekort als gevolg van door het rijk opgelegde bezuinigingen.

Tevens werd het onderhoudsbudget in 1983 verlaagd met f. 950000 ten bate van het Fonds Stadsvernieuwing.

Teneinde een kwaliteitsniveau te realiseren dat landelijk als aanvaardbaar wordt geaccepteerd, is volgens Gemeentewerken en Heidemij een budget voor het onderhoud van de verhardingen noodzakelijk van f. 10,8 miljoen. Dit komt neer op verhoging van het onderhoudsbudget met f. 5,2 miljoen per jaar.

Reageer op dit artikel