nieuws

Utrecht maakt werk van duurzaam bouwen

bouwbreed Premium

De gemeente Utrecht maakt meer werk van duurzaam bouwen. De bijbehorende maatregelen oefenen ook in de regio hun invloed uit. Voor de verschillende bouwcategorieen zullen door of met de betrokkenen acht milieucontrolelijsten worden ontwikkeld en gebruikt.

Andere maatregelen betreffen onder meer afspraken met marktpartijen, het uitvoeren van voorbeeldpoen, de opzet van een informatiesysteem en onderzoek. Dat staat in een ontwerp raadsbesluit over het invoeren van de kadernota ‘Duurzaam Bouwen in Utrecht’.

Duurzaam bouwen zal in Utrecht integraal deel uitmaken van alle (stede)bouwkundige planontwikkelingen. Het geldt ook als voorwaarde bij regionale ontwikkelingen.

Voor de sectoren stedebouw, civiele techniek, woningbouw, renovatie en sloop komen milieucontrolelijsten, die een leidraad vormen in de plan- en bouwactiviteiten van de betrokken gemeentelijke diensten.

De nadruk ligt op milieumaatregelen die zichzelf terug verdienen en gedragen worden in de grondexploitatie, beheerkosten en de opbrengsten uit exploitatie en huur. Het invoeren van duurzaam bouwen gebeurt fasegewijs. Daarvoor worden poen aangewezen en de bijbehorende financiering zonodig aangevuld. De gemeente acht een aanvullende financiering over een perio de van twee of drie jaar voor het ontwikkelen en in uitvoering nemen van de maatregelen noodzakelijk. De rijksbijdrageregeling NMP voorziet in deze uitgaven. Utrecht wil verder dat er een keurmerk voor het duurzaam bouwen komt.

Volgens het raadsvoorstel levert duurzaam bouwen voor de regio een hoog (milieu)rendement op. De bestaande ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke structuren zullen de basis vormen voor woongebieden. Voorts vindt er een afweging plaats tussen economische groei en landschap, stedebouw en milieu. Zo moet er een hoogwaardig vestigingsmilieu voor bedrijven ontstaan.

In het geval van woonwijken spelen naast duurzaam bouwen ook architectuur, bouwtechniek, aanpasbaarheid en veiligheid een rol. De projectorganisatie voor de regionale uitbreiding treft intussen de eerste voorbereidingen voor de Vinex-opgave van de regio Utrecht. In het onder handen zijnde Intergemeentelijke Structuurplan gaan veel zaken reeds in op het duurzaam bouwen in de regio. Aanvullende Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel