nieuws

Stortverbod vlakglas in januari van kracht

bouwbreed

Zoals het er nu naar uitziet gaat per 1 januari volgend jaar het stortverbod in voor vlakglas. Dit past in het streven van de overheid het bouw- en sloopafval zoveel mogelijk te beperken door hergebruik af te dwingen.

Echter, gemeenten mogen de zogenaamde ‘fracties’ afval, die wel en niet mogen worden gestort zelf bepalen. De taakstelling blijft overeind, namelijk dat in het jaar 2000 van de ruim vijftien miljoen ton bouw- en sloopafval bijna veertien miljoen ton moet worden gerecycled, dus meer dan 90%. Het bouw- en sloopafval zijn primaire afvalstromen waarvoor als uitvloeisel van de notitie over preventie en hergebruik van afvalstoffen een implementatieplan is gemaakt, dat in december vorig jaar is vastgesteld en in februari dit jaar aan het ministerie van VROM is aangeboden.

Aanzienlijk hoger

De oorspronkelijke taakstelling van het implementatieplan vindt zijn basis in de preventienotitie van de Tweede Kamer in 1988. In deze notitie is uitgegaan van 7,5 miljoen ton bouw- en sloopafval die in 1986 is ontstaan. Het hergebruikpercentage was toen 45%. Tevens werd toen aangenomen, dat de hoeveelheid in het jaar 2000 gelijk zou blijven aan dat van 1986. De taakstelling was gericht op een hergebruik van 80%.

In 1989 werd duidelijk, dat het percentage van hergebruik aanzienlijk hoger zou komen te liggen. De groei tot het jaar 2000 werd becijferd op bijna 1,5% per jaar. Op basis hiervan is de taakstelling uit de preventienotitie bijgesteld. Er wordt nu uitgegaan van 5% preventie en 90% recycling.

Omdat het storten wordt beperkt is het percentage dat voor verbranding in aanmerking komt verhoogd tot 10%.

De bedoeling is echter, dat zoveel mogelijk bouwmaterialen, waaronder glas worden gescheiden van andere. Ook het bewerken van materialen tot grondstoffen voor nieuwe materialen of ander nuttig gebruik moet (door de overheid) worden gestimuleerd. Het onbruikbare materiaal verdwijnt naar de stortplaatsen of verbrandingsinstallaties.

Acties

Acties voor het zoveel mogelijk bewerken van afvalprodukten zijn gericht op het terugdringen de stort. Het onbewerkt toepassen van bouwprodukten kan daar ook een forse bijdrage aan leveren. De doelstelling kan derhalve onder andere worden bereikt door het verhogen van de stortingskosten, het verbieden van het storten van opnieuw te gebruiken materialen en het zoveel mogelijk onbewerkt toepassen van (bouw)materialen opdat de scheiding naderhand tijdens de sloopfase wordt vergemakkelijkt. Het een en ander kan worden afgedwongen via Algemene Maatregelen van Bestuur(AMvB). Volgens VROM zullen de eerste daarvan per 1 januari 1994 van kracht worden.

Reageer op dit artikel