nieuws

Reserve Uitgesteld Salaris (RUS) fiscaal interessant

bouwbreed Premium

Aannemers met een BV ke over hun salaris een eigen VUT opbouwen via een ‘reserve uitgesteld salaris’ (RUS). Van die reserve gaan zij op bijvoorbeeld 55 jaar met VUT, vijf jaar voordat de VUT-UTA-CAO kan worden aangevraagd. Hierbij geldt de leeftijdsgrens van zestig jaar.

Arbeidsomstandigheden De constructie is al in 1991 goedgekeurd door de Hoge Raad. Nu per 1 januari 1994 de wetswijzigingen Brede Herwaardering II van kracht worden, is de RUS voor ondernemers met een BV een belangrijke schakel in de opbouw van een goede oudedags-voorziening.

Opbouw Een RUS wordt gevormd door bijvoorbeeld de laatste tien tot vijftien jaar van de loopbaan niet het volledige jaarloon te incasseren. De inkomenstop blijft als reserve in de BV. Op een vooraf vastgesteld tijdstip in de toekomst wordt uit die reservering het salaris uitgekeerd. De omvang van het toekomstige (VUT)jaarsalaris en de ingangsdatum van de uitkering moeten wel in een onderhandse akte tussen de aannemer en zijn BV zijn vastgelegd.

De RUS kan dan als een voorloper op de VUT dienen.

De constructie is fiscaal interessant zowel voor de ondernemer als de BV. De aannemer verlaagt in de opbouwperiode zijn inkomenstop, waar hij 60% IB over zou moeten betalen.

Zijn toekomstige VUT-uitkeringen ke volgens de huidige tarieven worden belast met 38,4% over de eerste schijf tot f. 43267 en 50% IB over de tweede schijf tot f. 86532 (afhankelijk van de andere inkomensbestanddelen op dat moment). Hij heeft dus een flink tariefsvoordeel.

De BV hoeft pas loonbelasting en premies af te dragen in het uitkeringsjaar. Maar de contante waarde van de reservering mag al direct vanaf het eerste opbouwjaar worden afgetrokken van het bedrijfsresultaat voor de berekening van vennootschapsbelasting. Tijdens de opbouwperiode mag de BV ook de jaarlijkse rente-dotaties aan de RUS aftrekken van de winst.

Rekenvoorbeeld

Een aannemer met een jaarsalaris van f. 125000 incasseert f. 100000 en zet tien jaar lang f. 25000 weg via RUS. Tussen zijn 55e en 60e jaar realiseert hij daarmee een uitkering van f. 50000 per jaar.

De BV brengt de contante waarde (zonder rente-effect) van de reservering in mindering op het bedrijfsresultaat.

In tabel 1 is bij een marktrente van 8% aangegeven dat een reservering van f. 12506 in het eerste jaar de BV in staat stelt na tien jaar f. 25000 salaris uit te keren. Die reservering kan ieder jaar worden herhaald.

Dit voorbeeld toont duidelijk het fiscale voordeel voor beide partijen. De BV realiseert over de RUS de aftrek van vennootschapsbelasting (35-40%). De feitelijke salaris- en rentekosten voor de BV bedragen dus over de hele opbouwtermijn netto f. 15000.

Indien de aannemer een inkomenstop van bijvoorbeeld f. 25000 (f. 125000 minus f. 100000) zou incasseren moet hij daar 60% IB = f. 15000 belasting over betalen. Kiest de aannemer voor het afstorten van zijn inko menstop als aftrekbare lijfrentepremie bij een verzekeraar, dan verliest hij de beschikking over zijn geld. Fiscaal gezien levert dat, afhankelijk van de marktrente en het rendement op belegging, overigens praktisch dezelfde voordelen op als via de RUS.

Risico Er zit voor de aannemer een keerzijde aan dat directe belastingvoordeel. De RUS blijft namelijk in de risicosfeer van de BV zitten. Als de BV failliet zou gaan, kan hij naar zijn uitgestelde salaris fluiten. Daar staat weer tegenover dat als de BV normaal doordraait, de aannemer de beschikking houdt over zijn RUS. Bij zijn vroegtijdig overlijden gaat zijn RUS-salaris over naar zijn erven.

Welke situaties?

Wanneer is het interessant een RUS-contract te sluiten? Er zijn globaal drie motieven.

1. Uitstel van belastingbetaling (tariefsvoordeel) in combinatie met de realisering van een individuele VUT-regeling.

Sommige aannemers die rond hun 25e jaar een bedrijf zijn begonnen willen graag na een arbeidsleven van dertig jaar hard werken, stoppen. Via RUS realiseren zij een individuele overbruggings-VUT tot hun VUT-gerechtigde leeftijd van zestig. Men kan ook later met de VUT gaan.

2. Een ander motief voor de opzet van een RUS is dat de BV op korte termijn niet be schikt over voldoende liquiditeiten om het volledige salaris uit te keren. Of in een jaar dat het slecht gaat met het bedrijf kan via RUS, de liquiditeitspositie worden opgekrikt.

RUS verschuift de salarisclaim naar de toekomst. Daardoor krijgt de BV voldoende financiele armslag. Om de liquiditeitspositie van de BV te verbeteren kan ook via RUS het salaris in plaats van maandelijks, bijvoorbeeld per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden uitbetaald. Daarmee ke de afdrachten loonbelasting worden vertraagd. Dat levert naast tijdelijk extra liquiditeit ook extra rente(besparing) op voor de BV De prive-opnamen dienen wel hierop te worden aangepast, tenzij er een tegoed op de BV bestaat waaruit de maandelijke nettoopnamen verricht ke worden.

3. Weer een andere variant is de RUS te bestemmen voor een uitkering in een jaar dat een studie wordt gevolgd, of een reis om de wereld wordt gemaakt. Dat kan in principe met iedere werknemer van de BV worden afgesproken, mits dat vooraf schriftelijk is vastgelegd.

Al die varianten ke in een onderhandse akte tussen de BV en de werknemer vooraf worden afgesproken. Terugwerkende kracht accepteert de fiscus niet. De RUS-constructie geldt alleen voor BV’s. Binnen een eenmanszaak of VOF ontvangt de ondernemer geen salaris maar een inkomen uit ‘winst uit onderneming’. In die situatie is RUS niet mogelijk.

De vorming van een RUS is maatwerk, afgestemd op de individuele omstandigheden van de BV-ondernemer, de liquiditeitspositie, en de ideeen van de aannemer over de continuiteit van zijn bedrijf. De opzet van een RUS is een kwestie van goed plannen en doorrekenen.

Vragen en problemen op het gebied van belastingen en accountancy ke worden doorgebeld aan Paul Schol, Moret Ernst & Young Accountants, Arnhem. Tel.: 085209500.

Tabel 1.

RUS-opbouw 10 jaar jaar 1 f. 12.506, jaar 2 f. 13.506, jaar 3 f. 14.587, jaar 4 f. 15.754, jaar 5 f. 17.014, jaar 6 f. 18.376, jaar 7 f. 19.845, jaar 8 f. 21.433, jaar 9 f. 23.148, jaar 10 f. 25.000,

Reageer op dit artikel