nieuws

PvdA wil duidelijkheid over R’dams vliegveld

bouwbreed

Provinciale staten van Zuid-Holland moeten medio september een definitieve uitspraak doen over het al of niet aanleggen van een vliegveld in de Noordrand van Rotterdam. De PvdA-fractie in de staten heeft GS daarom gevraagd voor dat tijdstip aan te geven wat de gevolgen zijn voor de woningbouw, de werkgelegenheid en het beslag op overheidsfinancien bij aanleg van een nieuwe luchthaven en bij het afzien daarvan.

Economie Gerrit van Oosten Zo bestaat er bij de fractie nog grote onduidelijkheid over de investeringen die met de aanleg van dit alternatief voor Zestienhoven gemoeid zullen zijn. In notas over de ontwikkeling van de noordrand wordt een bedrag van f. 345 miljoen genoemd. Maar geent op berekeningen inzake andere vliegvelden zou eerder aan f. 1,5 miljard moeten worden gedacht.

Daarom wil men een overzicht van de totale financieringsbehoefte, waarbij voor een aantal zaken afzonderlijk de kosten dienen te worden vermeld. Bijvoorbeeld de kosten, die uitsluitend zijn verbonden aan de aanleg van de luchthaven inclusief gebouwen en voorzieningen. Maar ook de kosten van grondverwerving, opheffen van bodemverontreiniging, waterhuishouding etc. tot aan de levering van de grond aan de luchthavenexploitant.

Als besloten wordt de luchthaven aan te leggen zal een rijksweg moeten worden ondertunneld. En ook de kosten daarvan wil men graag eerst weten alvorens een beslissing te nemen.

Dat geldt ook voor de totale isolatiekosten van woningen bij aanleg van een nieuw vliegveld, zowel bij bestaande woningen als bij geplande nog te bouwen huizen.

De fractie is ook nieuwsgierig welk deel van al die investeringen ten laste komt van de exploitatie van de luchthaven en welke delen ten laste komen van de gemeente Rotterdam en het rijk.

Kan, zo vraagt de fractie, ook een globale schatting worden gemaakt van de negatieve financiele gevolgen voor de gebruikswaarde van woningen en recreatieve gebieden als gevolg van geluidhinder door vliegbewegingen in 2010 ten opzichte van een situatie zonder luchthaven.

Woningbouw

Is het waar, zo wil men weten, dat binnen een cirkel met een straal van 7,5 kilometer om het geplande vliegveld in het jaar 2010 circa 600000 mensen zullen wonen.

En als het terrein van het vliegveld (344 ha, na aftrek van 40 ha bestemd voor kantoren, nu eens in het kader van de filosofie van de complete stad zou worden bestemd voor woningbouw, om hoeveel woningen zou het dan ke gaan?

Als de bestaande luchthaven zou worden opgeheven en geen nieuw vliegveld zou worden aangelegd, vervallen ook de geluidscontouren, die als randvoorwaarden zouden worden gehanteerd bij het plannen van woningbouwlocaties. De fractie wil daarom weten of een globale schatting kan worden gegeven van het aantal woningen en ruimten voor bedrijvigheid en recreatie die dan, in een goede ruimtelijke relatie tot het open landelijke gebied, kan worden gerealiseerd.

Over de economische betekenis van een nieuwe luchthaven is het bedrijfsleven in en rond Rotterdam niet eensgezind.

Daarom wil men ook het oordeel van gedeputeerde staten vernemen.

Reageer op dit artikel