nieuws

‘Nieuw stadsdeel Utrecht milieuvriendelijk bouwen’

bouwbreed

De Utrechtse gemeenteraadsfractie van de PvdA wil een zo milieuvriendelijk mogelijke ontwikkeling van de toekomstige grote woningbouwlocatie ten westen van de A2 en ten oosten van Vleuten-De Meern. Gedacht wordt aan duurzaam bouwen, ontsluiting door twee railverbindingen, beperkte toegankelijkheid voor de auto, volop fiets- en groenvoorzieningen en ‘schone werkgelegenheid.

In een notitie geeft de PvdAfractie te kennen dat het nieuwe stadsdeel (vooralsnog gedoopt tot ‘Leidsche Rijn’) van begin af aan gekenmerkt moet worden door hoogwaardige stedelijke kwaliteit: ‘Dit betekent dat bij de bouw zeer nadrukkelijk naar het ontwerp van wijken en huizen moet worden gekeken. Door de omvang en het bouwtempo moeten experimenten met de inrichting zo gepland worden, dat bij de bouw van de daarop volgende wijken de ervaringen uit de eerdere fases meegenomen ke worden.’

Het zuidelijk deel van ‘Leids che Rijn’ moet worden ontsloten door een sneltram, die voert naar de NS-stations Vleuten-De Meern en Maarssen. Het noordelijk deel kan worden ontsloten door drie nieue haltes toe te voegen aan de bestaande spoorlijn Utrecht-Woerden.

Fietspaden

De haltes van sneltram en spoorlijn moeten optimaal bereikbaar worden gemaakt met fietspaden. Dat zelfde geldt voor een verbinding met de oude stad Utrecht. Behalve een goede fietsinfrastructuur (ongelijkvloerse kruisingen met autoroutes) wil de PvdA aanleg van parken, sportvelden en recreatieve fietsroutes. Door het stadsdeel te compartimenteren is doorgaand autoverkeer overigens onmogelijk.

Teneinde de barrierewerking van de A2 te beperken moet die autosnelweg ondertunneld danwel overkapt worden. ‘Met name op het stuk tegenover Oog in Al’, aldus de PvdAfractie. Die bepleit voorts bouw van twee fiets- en voetgangersbruggen over het Amsterdam-Rijn kanaal.

Het aantal aansluitingen op de A2 moet volgens de fractie zeer beperkt blijven: ‘Voorkomen moet worden dat ‘Leidsche Rijn’ een woonwijk wordt voor werknemers in Amsterdam Zuid-Oost, die handig en snel per auto hun werk ke bereiken.’

Indien ondertunneling van de A2 te duur blijkt te zijn en dus tot overkapping moet worden overgegaan, moet dit niveauverschil in de optiek van de fractie gebruikt worden als aantrekkelijk element in de woningbouw: ‘In beide gevallen zal het nodig zijn om bovenop de A2 te bouwen om ruimtewinst te boeken en om sociaal veilige fietsroutes naar de stad te realiseren.’

Tram- en treinhaltes moeten volgens de PvdA-fractie uitgroeien tot lokale centra met buurtwinkjels, cafes, buurthuis en/of filiaal van een bibliotheek.

Woningbouw

Wat betreft de woningbouw bepleit de fractie onder meer daktuinen op flatgebouwen.

Woningen moeten grotendeels worden georienteerd op het zuiden, zodat maximaal gebruik kan worden gemaakt van pasieve zonne-energie.

Verder wordt gedacht aan toepassing van warmte-kracht, zonnepanelen en windenergie.

Ook moeten woningen demontabel worden gebouwd uit duurzame materialen, waardoor in de toekomst bij sloop hergebruik eenvoudig mogelijk wordt. Op kleine schaal wil de PvdA-fractie ook eco-woningen laten bouwen. Gedacht wordt voorts aan enkele autovrije buurten. Tevens wil de fractie daarin buurtkantoortjes realiseren, waarin mensen ke tele-werken.

Dit om het reizen naar en van het werk te beperken.

Langs de A2 tegenover industrieterrein lageweide moet een terrein komen voor distributiebedrijven en andere vormen van extensieve maar schone werkgelegenheid.

Grondprijs

Opvallend is nog dat de PvdAfractie de hoogte van de grondprijs wil koppelen aan de mate van milieuvriendelijkheid van het bouwplan: ‘Niet voldoende milieuvriendelijk bouwen leidt tot een toeslag op de grondprijs.’ Die toeslagen ke worden aangewend voor uitvoering van -anders onbetaalbare- milieuplannen in ‘Leidsche Rijn’. Bouwplannen die volstrekt onvoldoende aandacht besteden aan het milieu moeten volgens de PvdA-fractie zonder pardon worden afgewezen. Om duurzaam bouwen te bevorderen zouden convenanten moeten worden afgesloten met woningcorporaties en poontwikkelaars.

Reageer op dit artikel