nieuws

Maastricht wil in 2000 ondertunneling van A2

bouwbreed

Uiterlijk in het jaar 2000 moet in Maastricht worden begonnen met het ondertunnelen van het gedeelte A2 dat dwars door de stad loopt. Dit schrijven B en W van de gemeente aan minister Maij. Om aanleg van de Stadstraverse mogelijk te maken moet het po volgens hen worden opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 1993-1997.

Het Maastrichtse college vindt de huidige verkeerssituatie (met enorme congestie) ter plekke onaanvaardbaar: ‘De Stadstraverse is een probleempunt van de eerste orde voor stad en euregio.’ B en W wijzen er op dat die problematiek overigens al enkele tientallen jaren oud is. Ondanks alle toezeggingen van de rijksoverheid om tot een oplossing te komen, is er tot op heden niets gebeurd. Al op 13 januari 1982 besloot het rijk -op grond van een tracestudie- om een open of gesloten tunnelbak in het huidige gedeelte A2 tussen Geusselt en Europaplein aan te leggen. Dat is al die jaren ook uitgangspunt van het planologisch beleid van de gemeente geweest en vastgelegd in het bestemmingsplan.

Maar voor realisering van de tunnelbak is er pas perspectief na het jaar 2010. Dit omdat het rijk de prioriteiten op gebied van de weginfrastructuur anders heeft liggen.

Het Maastrichtse college luidt nu de noodklok: ‘Door de sterke groei van het autoverkeer (50% sinds 1986) is sprake van overbelasting. Zonder aanpassingen zal een verder te verwachten groei niet verwerkt ke worden.’

Voortdurende en toenemende filevorming leidt tot ernstige stremmingen van het (doorgaande internationale) verkeer. Bovendien wordt daardoor de binnenstad en in feite de hele euregio steeds slechter bereikbaar. Gevolg daarvan is weer overbelasting van parallel lopende wegen en omlig gende woonbuurten door sluipverkeer. De situatie op de A2 vertaalt zich ook in milieutechnische zin: de Stadstraverse is de meest milieuvervuilende weg van Maastricht. ‘De hoge verkeersintensiteiten in relatie tot de geringe afstand van de woonbebouwing heeft tot gevolg dat, ondanks beschermende maatregelen in de vorm van woningisolatie en geluidsmuren, sprake is van een bijzonder hoge milieubelasting’.

Concreet betekent het dat voor 800 woningen de geluidshinder onaanvaardbaar hoog is.

Daarnaast is de luchtverontreiniging dusdanig hoog dat de wettelijke norm wordt overschreden. B en W lichten nog toe dat ‘de destijds getroffen isolatiemaatregelen slechts een tijdelijk karakter hadden met het oog op een definitieve tunneloplossing’.

Hoofdtransportas

In de Vinex is de A2 in zijn geheel vanaf Amsterdam tot aan de grens aangegeven als hoofdtransportas. B en W verklaren in dit verband dat het kabinet heeft toegezegd ‘daar waar nodig prioriteit te geven aan de verbetering van verkeers- en vervoersvoorzieningen in (stadsgewesten van) de stedelijke knooppunten’. Wat het Maastrichtse college betreft mag het rijk dit waarmaken voor de Stadstraverse.

Dat is volgens hen hard nodig omdat de A2 de enige noordzuid verbinding is binnen het euregionale netwerk van autosnelwegen ‘en derhalve essentieel voor de ontwikkeling van dit gebied’. Verbetering van de situatie in Maastricht moet volgens hen dan ook de hoogste urgentie krijgen.

B en W beklemtonen in de brief aan Maij nogmaals het belang van een snelle aanpak zowel qua voorbereiding als uitvoering. Ze opteren daarbij voor een snelle start van de tracestudie (‘en wel in 1994’). Financieel wil de gemeente daaraan bijdragen. Daarna moet uiterlijk in het jaar 2000 dan met de werkzaamheden worden begonnen. Tussentijds zijn volgens hen maatregelen nodig om het verkeer de eerstkomende jaren in beweging te houden.

Reageer op dit artikel