nieuws

Gemeenten in problemen bij verdeling Wvg-budget

bouwbreed

Indien het kabinet vasthoudt aan zijn voorstel voor de verdeling van het budget voor gehandicaptenvoorzieningen komen een aantal gemeenten in grote financiele problemen. Dit schrijft de Vereniging Nederlandse Gemeenten in een brief aan staatssecretaris De Graaff-Nauta van Binnenlandse Zaken.

De invoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) is voorzien op 1 april 1994. Met ingang van die datum hebben gemeenten de plicht zorg te dragen voor woon- en vervoersvoorzieningen en rolstoelen voor gehandicapten. Hiertoe wordt een bedrag in het Gemeentefonds gestort, oplopend tot ruim 1,4 miljard in 1997.

De verdeling die het kabinet voorstaat, is gebaseerd op een advies van de Raad voor de Gemeentefinancien. Als uitgangspunt wordt een vast bedrag per inwoner gehanteerd.

Als dit te veel verschilt met wat een gemeente voor invoering van de Wvg kreeg, dan komt men in aanmerking voor een extra uitkering. In totaal ke 29 gemeenten op deze regeling een beroep doen.

Na bestudering van het voorstel komt de VNG tot de conclusie dat de feitelijke uitwerking ervan een aantal gemeenten in grote financiele moeilijkheden brengt.

Verantwoord

In het algemeen is weliswaar voldaan aan een belangrijke voorwaarde van de VNG, namelijk dat gemeenten over voldoende financien moeten beschikken om op verantwoorde wijze uitvoering te geven aan de nieuwe taken. Op het niveau van de individuele gemeenten blijkt dat echter niet altijd het geval te zijn.

Er zijn bijvoorbeeld gemeenten -onder meer Kerkrade, Landgraaf, Echt- die in 1991 al meer per inwoner uitgeven dan dat zij in 1997 zullen krijgen.

Daar komt dan nog bij dat de kosten van gehandicaptenvoorzieningen in de periode 1991-1997 met 7% per jaar zullen stijgen.

Andere gemeenten, zoals Maastricht, Enschede en Hoogezand-Sappemeer, komen niet in aanmerking voor de extra uitkering en zullen, aldus de VNG, bij de uitvoering van de Wvg worden geconfronteerd met een tekort van miljoenen.

De VNG dringt er daarom bij De Graaff-Nauta op aan het verdeelvoorstel zodanig te herzien dat meer gemeenten in aanmerking ke komen voor de extra uitkering. Dat heeft tot gevolg dat geen 29 maar 84 gemeenten zon uitkering zullen ontvangen. ‘Daardoor zal voor meer gemeenten dan in de thans door u voorgenomen budgetverdeling de verdeelproblematiek in de jaren 1994 en 1995 tot aanvaardbare omvang worden teruggebracht.’

De VNG is er voorstander van deze overgangsregeling te financieren door een verlaging van het bedrag per inwoner.

Reageer op dit artikel