nieuws

EC: Doelmatigheid interne markt moet worden vergroot

bouwbreed

De Europese Commissie wil dat de doelmatigheid van de interne markt wordt vergroot. Zij heeft daarover een document in de vorm van een ‘mededeling’ gepubliceerd aan de Europese ministers voor de interne markt en aan het Europees Parlement in Straatsburg. In het document legt de Europese Commissie de beleidslijnen vast die de grondslag moeten vormen voor een ‘Strategisch Programma voor het Beheer en de Ontwikkeling van de Interne Markt’, dat dit najaar zal verschijnen.

De Europese Commissie heeft de EG-landen en de sociale partners verzocht om mee te werken aan het opstellen van dit plan door zich uit te spreken over het bij de mededeling gevoegde werkdocument.

Hieronder gaan wij dieper in op het document van de Europese Commissie.

‘In de huidige fase van politieke onzekerheid en zwakke economische conjunctuur dienen -aldus Vanni d’Archirafi- de verwezenlijking en de ontwikkeling van de interne markt de voordelen van de integratie zichtbaar te maken door middel van een beleid dat is gericht op de voltooiing en de werking van de ruimte zonder grenzen, de vergroting van het concurrentievermogen van de ondernemingen, de economische groei en de schepping van nieuwe arbeidsplaatsen.’

Het voornaamste doel van de Gemeenschap blijft uiteraard de verbetering van de levensomstandigheden van de burgers. De werking van de interne markt kan alleen in dit perspectief worden benaderd. Een samenhangende en globale strategie voor het beheer en de ontwikkeling van de eengemaakte markt bestaat er dus in ervoor te zorgen dat de regelgeving van de Gemeenschap wezenlijk en op een posi tieve wijze deel gaat uitmaken van de leefomgeving van burgers, ondernemingen en overheden, aldus de Europese Commissie.

Dimensie

Het is dit globale karakter van de benadering dat de sinds 1985 verrichte werkzaamheden hun politieke dimensie heeft gegeven die de technische aspecten van de afzonderlijke werkterreinen overstijgt.

Met het voorstel tot formulering van een strategisch programma beoogt de Europese Commissie deze globale benadering voort te zetten. Zij noemt drie doelstellingen: Zo moet de interne markt zowel voor burgers als voor ondernemingen voordelen opleveren door de groei van de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid te ondersteunen. De burger moet er op dit moment van worden verzekerd dat de openstelling van de markten in concrete zin zal leiden tot een verbetering van het niveau van de sociale zekerheid en de arbeidsomstandigheden, alsmede van het niveau van de gezondheidszorg, de veiligheid, de economische belangen en het leefmilieu. Hij dient er, door middel van geloofwaardige informatie, van te worden verzekerd dat de afschaffing van de grenscontroles voor hem geen nieuwe risicos zal meebrengen.

Garanderen

Daarnaast dient de Gemeenschap het vrije verkeer en de werking van de geintegreerde markt te garanderen, maar haar ingrijpen door middel van wetgeving te beperken tot de terreinen waarop de wederzijdse erkenning niet volstaat om de essentiele vereisten te waarborgen. Zij dient erop toe te zien dat de voorschriften op de juiste wijze worden uitgevoerd en zijn afgestemd op het beoogde resultaat.

Als laatste moet de Gemeenschap niet alleen zorgdragen voor de samenhang van de wettelijke verworvenheden ten aanzien van nationale initiatieven die de markt wederom zouden ke versnipperen, maar tevens deze verworvenheden een toegevoegde waarde geven door bevordering van factoren die zorgen voor een goede marktwerking: fiscale regelgeving voor ondernemingen, industriele kwaliteit en transeuropese netwerken. Zij moet ernaar streven de sociale omstandigheden in de Gemeenschap te verbeteren.

Streven

Het voornaamste streven dat met de voorgestelde benadering wordt beoogd, is volgens de Europese Commissie het plaatsen van de met de werking en de ontwikkeling van de interne markt samenhangende acties in een alomvattend kader om deze een politieke, economische en industriele dimensie te geven.

Vanuit politiek oogpunt is het van belang duidelijk te maken dat de geintegreerde markt een geheel vormt. Alleen door middel van een globale aanpak ke oplossingen worden gevonden voor tal van uiteenlopende problemen en sectorgebonden belangen en kan het geheel van deze problemen op evenwichtige wijze worden ondervangen.

Vanuit economisch oogpunt, zo is gebleken uit ervaringen met het Interne Markt-Witboek, kan een actie op de markt alleen op macro-economisch niveau effect sorteren indien alle sectoren erbij worden betrokken. Vanuit het oogpunt van het bedrijfsleven moeten alle horizontale instrumenten waarvan het geheel der sectoren en beroepsgroepen voordelen ondervindt, ke worden ingezet.

Doelstellingen

Het bij de mededeling over de vergroting van de doelmatigheid van de interne markt gevoegde werkdocument heeft drie doelstellingen: herinneren aan het streven van de Europese Commissie de werkzaamheden op basis van het Witboek van 1985 te voltooien en, meer in het bijzonder, in dit kader, de politieke topprioriteit van dit moment te verwezenlijken, namelijk de afschaffing van de identiteitscontroles van personen aan de binnengrenzen van de Gemeenschap; nogmaals uiting geven aan de wens van de Europese Commissie de instrumenten te creeren voor een doelmatig beheer van de geintegreerde markt; en de prioriteiten te bepalen om te komen tot ontwikkeling van de Europese integratie.

Reageer op dit artikel