nieuws

Vraag uit Nederland naar Belgisch cement neemt af

bouwbreed

De Belgische export van cement is gedaald, als men een eenmalige uitvoeroperatie van 800000 ton richting Ciments Francais in Frankrijk -waar fors gerationaliseerd werd- niet meerekent. Die daling is onder meer te wijten aan de zwakke vraag vanuit Nederland, die met 5% inkromp.

Een deel van de Franse cementproduktie werd als gevolg van de herstructurering bij Ciments Francais, dat het moederbedrijf is van de Ciments Belges, naar Belgie overgeheveld.

Corrigeert men de cijfers voor de hogere uitvoer naar Frankrijk, dan blijkt de cementexport vanuit Belgie in feite over de hele lijn te zijn gedaald met 10%, aldus het Verbond der Cementnijverheid in Belgie.

De vraag vanuit Nederland daalde met 5%. Ons land is vanouds de beste klant van de Belgische cementindustrie. Te genover de lagere export naar Nederland staat een groei van de uitvoer naar Duitsland met 7%. Duitsland was ook het enige land dat meer cement uit Belgie importeerde in 1992 dan het jaar tevoren.

Al bij al noemt het Verbond van de Cementnijverheid in Belgie het vorig jaar bevredigend. In totaal steeg de cementafzet tot 7,11 miljard ton, wat 12% meer was dan het jaar tevoren. De cementleveringen aan de Belgische bouw stegen met 2% tot 5,109 miljard ton. Het cementverbruik in Belgie steeg vorig jaar met 4% tot 5,756 miljard ton, hetgeen een uitstekend resultaat mag worden genoemd gezien de economische recessie. Maar het verbruik van cement in de jaren zeventig lag toch nog altijd een heel stuk hoger. Voor dit jaar wordt evenwel een forse terugslag verwacht. Met name in de woning- en utiliteitsbouw zal de binnenlandse vraag sterk dalen, zo vrees het Verbond der Cementnijverheid. Voor openbare werken liggen de kaarten wat gunstiger. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht proberen heel wat provinciale en lokale overheden door de uitvoering van openbare werken in hun kiesdistrict de gunst van de kiezers te winnen.

Verdere daling

Vrees is er wel voor een verdere daling van de cementexport naar Nederland. Tevens wordt er nu ernstig rekening mee gehouden dat er een einde komt aan de stijgende vraag naar Belgisch cement uit Duitsland, waar de economie eveneens fors gas heeft moeten terugnemen.

Het Verbond van de Cementnijverheid wijst er nog op dat het binnenlands verbruik van cement in Belgie parallel loopt met de activiteit in de Belgische bouw. Het verbond constateert dat na een actief eerste halfjaar in 1992 de gang van zaken in alle drie deelsectoren (woningbouw, utiliteitsbouw en openbare werken) in de volgende zes maanden verslechterde.

De woningbouw neemt 38% van de totale omzet in de bouw in Belgie voor haar rekening, de utiliteitsbouw 43% en openbare werken 19%. Terwijl de woningbouw met een groei van 8% een uitstekende prestatie wegzette vorig jaar, daalde het volume in de utiliteitsbouw tot 23 miljoen kubieke meter ofwel met 7%.

De sector openbare werken wist zich te handhaven op het niveau van het jaar tevoren.

Reageer op dit artikel