nieuws

Volkshuisvesting kan niet zonder Rijksbemoeienis

bouwbreed Premium

Het Rijk moet zich financieel met de volkshuisvesting blijven bemoeien. Blijft die bemoeienis achterwege dan zullen de woningtekorten verder oplopen, zal het verstedelijkingsbeleid niet van de grond komen en zullen de achterstanden in de stadsvernieuwingsgebieden niet binnen de gestelde termijnen worden ingehaald. Volgens Lammers is er nog steeds een enorme woningbehoefte in de sociale huursector. Die woningen moeten, zo pleit de RaVo-voorzitter, niet alleen betaalbaar zijn, maar ook goed. ‘Wat dat laatste betreft ligt er in de steden nog een grote opgave. Los van de bevolkingssamenstelling, zijn er nog steeds te veel buurten waar te veel mensen in te kleine, kwalitatief slechte behuizingen wonen. Diegenen die menen dat de volkshuisvesting zo langzamerhand van de politieke agenda kan verdwijnen, raad ik aan eens in die buurten te gaan kijken.’ Desastreus Lammers benadrukt in dit kader dat onvoldoende zorg voor het terugdringen van de woningtekorten, voor het bouwen van goede betaalbare huisvesting voor de lagere inkomensgroepen en voor het kwalitatief op peil brengen en houden van de woningvoorraad, ‘desastreuze gevolgen kan hebben voor de samenleving als geheel. ‘Huisvesting is een kwestie van lange adem: processen van verval gaan geleidelijk, de rijen woningzoekenden worden geleidelijk langer, maar als de zaak escaleert, zal het ook zowel in geld als in tijd een geweldige inspanning kosten om de problemen weer tot aanvaardbare proporties terug te brengen.’ Vandaar ook, zo memoreert Lammers, dat de RaVo bij herhaling bij het kabinet heeft aangedrongen om de komende jaren meer extra geld beschikbaar te stellen. Zoals bekend plaatste de Raad voor de Volkshuisvesting grote vraagtekens bij de Belstatonota (Beleid voor stadsvernieuwing in de toekomst). Met name de opvatting van het kabinet dat de stadsvernieuwing in 2005 zal zijn afgerond en de financiele middelen die daarvoor beschikbaar zijn, werden door de RaVo gehekeld. Bezwaren ‘Maar ook in het advies over het ontwerp-Besluit Locatiegebonden subsidies heeft de Raad op niet mis te verstane wijze aangegeven dat de uitvoering van het Vinex-beleid in de knel komt als het Rijk geen grotere financiele verantwoordelijkheid wil dragen voor de ontwikkeling van grote bouwlokaties in de grote steden’, aldus Lammers. De RaVo uitte daarin onder meer grote bezwaren tegen de aanname dat tekorten in de grondexploitatie door regionale samenwerking tussen ge meenten zouden ke worden opgevangen. Lammers: ‘Nog los van het feit dat het ongewenst is de uitvoering van het nationale volkshuisvestings- en ruimtelijke ordeningsbeleid afhankelijk te maken van nieuwe, nog lang niet uitgekristalliseerde ideeen over bestuurlijke hervormingen, is het een illusie te menen dat gemeenten een zo belangrijk component van de gemeentefinancien als het grondbedrijf op het spel zullen zetten.’ Interview Het is overigens niet voor de eerste keer dat Lammers het overheidsbeleid en met name het ministerie van VROM fel bekritiseerd. Eerder dit jaar zei de voorzitter in een interview met het blad van VGBouw dat het Rijk de volkshuisvesting laat verslonzen. ‘We zeggen voortdurend, kijk uit met de schattinbg van het woningtekort, want die is veel te laag. Maar ja, het Regeerakkoord is heilig. De basisafspraken van het kabinet gaan voor, bijna ongeacht de feiten’, aldus Lammers in dat betreffende vraaggesprek.

Volkshuisvesting Hans Ouwerkerk Aldus J.C.J. Lammers, voorzitter van de Raad voor de Volkshuisvesting (RaVo), in het deze week gepresenteerde jaarverslag over 1992 van het adviesorgaan. In zijn inleiding uit Lammers, naast voorzitter van de RaVo tevens commissaris van de Koningin van de provincie Flevoland, forse kritiek op het door de overheid uitgestippelde volkshuisvestingsbeleid.

Reageer op dit artikel