nieuws

‘Toeleveringssector laat kansen liggen’

bouwbreed

Vervolg van pag. 1 Het CDA wenst op voorhand van GS te weten wat er gebeurt indien de MER zou aantonen dat opzet en omvang van het po niet haalbaar zijn: ‘Is het college dan ook bereid te overwegen om de onrendabele gebieden in omvang te verkleinen waardoor het po toch haalbaar wordt?’ Ook wil de partij weten of er eigenlijk wel overleg gevoerd is met de grindproducenten. ‘Wat zijn eigenlijk de consequenties als het po uiteindelijk financieel niet haalbaar blijkt te zijn? Is onderzocht of en in welke omvang de betrokken overheden alsnog bereid zijn financieel te participeren? En wat zijn de gevolgen als niet in 1996/1997 met het po wordt begonnen?”, aldus het CDA. Aanbesteding De partij wil dat de Landinrichtingscommissie in concurrentie met het bedrijfsleven een ontgrondingsvergunning voor het gehele gebied verwerft en zorgt voor aanbesteding. In een rapport van Twijnstra Gudde wordt verondersteld dat er bij zon aanbesteding onvoldoende concurrentie tussen ontgrindende bedrijven in Limburg bestaat. Het CDA wijst die opvatting van de hand: ‘Bij zon aanbesteding kan in principe de hele wereld inschrijven’. In dit verband wordt ook verwezen naar Europese aanbestedingsrichtlijnen en het provinciaal aanbestedingsbeleid. Het CDA vraagt zich af of in het kostenpakket ook de kos ten voor infrastructurele maatregelen zijn meegenomen, om de overlast van het verkeer in de betrokken woonkernen te reduceren tot nagenoeg nul. ‘Voor ons is dat laatste essentieel.’ De stuurgroep heeft als uitgangspunt gekozen voor een reele prijsstijging van 1,5% ten opzichte van een inflatie van 3,5%. Het CDA betwijfelt ‘of deze reele prijsstijging realistisch is in verhouding tot de prijsontwikkeling van de laatste jaren, waarbij een meer vrij marktmechanisme functioneert dan in eerdere perioden’. Bodemsanering Het CDA vindt het merkwaardig dat geen bodemsaneringskosten zijn opgevoerd: ‘Het moet immers bij provincie en gemeenten bekend zijn dat er in of in de nabijheid van het Maasdal locaties aanwezig zijn waar voorheen afval is gestort. Een globale inventarisatie leidt reeds tot een onvolledige lijst met o.a. locaties van afvalstorten en oude vuilnisstortplaatsen in de nabijheid van Vissersweert, Koeweide-Born, Grevenbricht, Elba-Born, Berg aan de Maas, Slikterrein bij Urmond, Meers, Geulle, Borgharen en Itteren. Worden deze locaties wel of niet gesaneerd en welke zijn de kosten van een mogelijke sanering?” Het CDA wil absoluut geen situatie waarin op tal van plaatsen tegelijk wordt ontgrind. Dat kan gaan ten koste van snelle herinrichting, hetgeen leidt tot plaatselijk vaak langdurige overlast. ‘Dit risico is levensgroot, zeker indien bij een marginale rentabiliteit marktontwikkelingen tegen gaan zitten’, stelt de partij vast.

Het CDA vraagt zich af in welke omvang Limburgse grindproducenten reeds beschikken over gronden in het Maasdal en welke rendementsindicatie volgens hen noodzakelijk is.

Reageer op dit artikel