nieuws

Toelevering hangt niet af van de prijzen alleen

bouwbreed

Onderzoekers van de Universiteit van Salford, Engeland, wilden wel eens weten in welke rangorde de navolgende factoren de bevoorrading, de toelevering in de bouw beinvloeden. M. Sitmore en A.

Akintoye verzamelden statistische kwartaalcijfers over ongeveer vijftien jaar over het prijsniveau van het bouwen; de hoogte van de produktiviteit, het input kostenniveau; het aantal stakingen; het aantal bouwbedrijven en de seizoeninvloeden.

Volgens hen, zo merken zij in hun rapport op, relateren klassieke economen de hoeveelheid goederen of diensten aan de prijzen, de prijzen van ander koop- of handelswaar, de prij zen van produktiefactoren, de stand van de technologie en de doelstelling van bedrijven. En de systematische verhouding tussen prijzen en hoeveelheden (waarbij alle andere factoren constant worden gehouden) is een gebruikelijke economische analyse. Het probleem dat zich hierbij echter voordoet, is de voorwaarde van gelijke competitie tussen al die factoren. En dat is de bouw, zo vervolgen Sitmore en Akintoye, met zo van de industrie afwijkende karakteristieken een verzwarende facotr. Het punt waar alles in de bouw om draait is dat de bevoorrading in de bouw wordt beinvloed door de efficiency van de bedrijven, het winstmotief, schaarste en de prijzen van de produktiefactoren. ‘Intuitief’, aldus de beide onderzoekers, ‘waren we er zeker van dat de toelevering van meer zaken afhangt dan van de prijzen alleen. En we stelden als hypothese bij een onderzoek op dat er afhankelijkheid is van drie belangrijke oorzakelijke factoren; bouwprijzen, inputkosten en produktiecapaciteit.’

De bronnen

Voor de bouwprijzen werd gebruikgemaakt van de Tender Price Index waarin de aanneemsom van nieuwe werken zijn vermeld. Gegevens over de inputkosten leverde de Building Information Service, terwijl de informatie voer de produktiviteit, de produktiecapaciteit gehaald is uit de ‘UK Employment Gazette: Employment – Indices of output, employment and output per person’. Ook van minder belangrijke factoren als het aantal stakingen en de seizoeninvloeden stonden voldoende bronnen ter beschikking. De onderzoekers lieten nu de computer via regressieanalyses vier modellen doorrekenen, waarbij tevens het na-ijleffect werd meegenomen.

Resultaten

Volgens zijn de resultaten verrassend: de toelevering hangt niet af van de prijzen alleen!

Uit alle vier berekeningen kwam wel naar voren dat de bouwprijzen de grootste invloed hebben en dat aannemers binnen een kwartaal hun materiaalposten in de begrotingen aanpassen aan de materiaalprijzen. Zij zijn daarin zeer alert en maken gebruik van diverse hulpmiddelen. Ook houden zij rekening met toekomstige economische ontwik kelingen die over meer dan drie maanden ke optreden.

In de tweede plaats komt bij drie modellen het aantal bouwbedrijven. De onderzoekers schrijven dit toe aan het feit dat bouwen weinig kapitaal vereist en dat in de hoogconjunctuur veel nieuwe bedrijven instromen hetgeen meer materiaalverbruik met zich brengt.

In een model wordt die tweede plaats ingenomen door de invloed van de produktiviteit, die overigens bij de drie eerder genoemde modellen direct volgt op dat aantal bouwbedrijven.

Het aantal bedrijven heeft een naijleffect van acht kwartalen, terwijl het effect van de produktiviteit vier kwartalen, dus een jaar, is.

Ook de seizoenen hebben een gunstig effect op de toelevering; er treedt geen naijleffect op. Wel wordt in de zomer meer materiaal aangevoerd.

De inputkosten blijken geen invloed te hebben en hun naijleffect is twee maanden. Klaarblijkelijk zit er voldoende rek in de prijzen c.q. kosten. Stakingen hebben een negatieve invloed en die effecten ijlen nog drie kwartalen na.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat deze resultaten belangrijk zijn voor de aannemers, die zich willen indekken voor toekomstige toeleveringen en rekening illen houden met de optredende effecten op de materiaalprijzen in de begrotingen.

Reageer op dit artikel