nieuws

Stuurgroep adviseert ondergronds transport

bouwbreed Premium

Onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn tot vestiging van grootschalige en andere bedrijvigheid op terreinen langs de A16 (inclusief het Moerdijk-gebied) en de A58. Daarbij dient tevens gekeken te worden naar de behoefte aan specifieke transport- en distributiefaciliteiten in West-Brabant, waarbij expliciet aandacht besteed moet worden aan mogelijkheden van ondergronds transport via buisleidingen.

Dit blijkt het Regionaal Ontwikkelingsperspectief, dat is opgesteld door de Stuurgroep West-Brabant. Op grond van de resultaten van deze studies zal komend najaar een aantal concrete povoorstellen worden gedaan.

Volgens de stuurgroep moet ten behoeve van het uit te stippelen beleid, om de economie te stimuleren, niet beperkt blijven tot infrastructurele activiteiten.

Aanbevolen wordt ook om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van duurzaam ruimtegebruik voor wonen, werken en recreeren in stedelijk gebied. Daarbij dient vooral ingegaan te worden op inbreiden van woningbouw in de bestaande bebouwing, herinrichting van stedelijk gebied en revitalisering van bedrijventerreinen.

Aanhaken

Met het oog op betere en snellere bereikbaarheid beveelt de stuurgroep aan om ‘een optimale aanhaking op de hoge snelheidslijn’ te bewerkstelligen.

Om recreatie te bevorderen verdient het volgens de stuurgroep voorts aanbeveling om ‘toeristische en recreatieve mogelijkheden aan en op Krammer Volkerak/Hollandsch Diep/Amer te bevorderen.’

Tenslotte acht de stuurgroep het van belang om de dijken in het zeekleigebied een grotere rol te laten spelen in de landschappelijke en ecologische infrastructuur van West-Brabant, mede met het oog op een mogelijke opwaardering van de recreatieve functie van het zeekleigebied.”

De vraag is natuurlijk of alle uit te voeren poen ook daadwerkelijk ke worden geconcretiseerd. Volgens de stuurgroep is het raadzaam om beleidsprioriteiten te bepalen.

Reageer op dit artikel