nieuws

Raad voor de Kunst kijkt naar rol Rijksbouwmeester

bouwbreed

De Raad voor de Kunst ziet in het feit dat de Amerikaanse architect Michael Graves is gekozen om de renovatie van het minsterie van WVC te ontwerpen aanleiding om de veranderende taak van de rijksbouwmeester aan een structureel onderzoek te onderwerpen.

Dat valt op te maken uit een brief van de Raad naar de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De Raad antwoordt hiermee op de vraag van de BNA om een ‘openbare adhesiebestuiging’ vanwege het feit dat de rijksbouwmeester niet voor een Nederlandse, maar een Amerikaanse architect heeft gekozen voor dit werk.

De raad, die de taak heeft om de regering te adviseren over beleidsontwikkelingen die consequenties hebben voor het culturele klimaat in ons land, wil het ‘incident’ betrekken in zijn meer algemene aandacht voor de voorbeeldfunctie van de rijksoverheid. Nog deze nazomer wil de raad uitgebreid terugkomen op het onderwerp en concrete voorstellen doen ter vernadering van het beleid.

Als voorschot hierop zegt de raad te constateren dat de rijksbouwmeester zich steeds minder lijkt bezig te houden met bouwen maar meer met huisvesten. Dit hangt volgens hem samen met de toename van de publiek-private samenwerking. De keuze van architecten en stedebouwkundigen wordt daarmee afhankelijk van afspraken tussen de rijksbouwmeester en de poontwikkelaar. De raad vindt dat duidelijk moet worden op welke momenten keuzes worden gemaakt en welke argumenten daarbij de doorslag geven.

Spruitjeslucht

Voorzitter prof. ir. C. Weeber van de BNA zegt blij te zijn met de reactie van de Raad voor de Kunst. Wel laat hij weten dat het probleem zich eigenlijk vooral voordoet bij de lokale overheden, ‘die plompverloren voor allerhande poen buitenlandse architecten inschakelen’.

Desondanks verwacht hij dat een bekritisering en eventuele bijstelling van het rijksbeleid door de Raad voor de Kunst zeker zijn weerslag zal hebben op die lagere overheden. ‘Over het algemeen is het zo dat wat de rijksoverheid doet door de lokale overheden wordt gevolgd. Laatst hoorde ik de Haagse wethouder Noordanus in verband met een architectuurkwestie het over ‘spruitjeslucht’ hebben. Enige weken daarvoor had minister d’Ancona dat ook gedaan. Zo zie je maar wat voor invloed deze minister heeft.’

Reageer op dit artikel