nieuws

Provincie Utrecht zoekt naar baggerstortlocaties

bouwbreed

De provincie Utrecht gaat samen met gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat op zoek naar locaties voor het opslaan van bagger. Deze locaties zijn noodzakelijk om de 6,5 miljoen kubieke meter bagger die tot het jaar 2010 uit de Utrechtse wateren vrijkomt te ke opslaan.

Voor het merendeel gaat het hier om verontreinigde bagger.

De rijksoverheid heeft bepaald dat de provincies zelf moeten voorzien in de verwerking van het afval dat vrijkomt. Omdat het de provincie Utrecht aan voldoende mogelijkheden voor de verwerking van verontreinigde slib ontbreekt, zoekt het nu opslaglocaties.

Voor het bergen van de hoeveelheid slib is, als het wordt opgeslagen in een depot met een hoogte van 25 meter, ongeveer 25 hectare nodig.

Naast locaties op het land is het ook mogelijk om bagger in bestaande of nieuw te graven putten te deponeren.

Op de locaties die uiteindelijk worden gekozen, moeten voorzieningen zoals het aanbrengen van folie als onderlaag en het aanleggen van een drainagesysteem worden getroffen.

Na verloop van tijd zal de berg indikken en blijft er een berg van zon tien meter over.

Gebieden die niet voor de vestiging van een baggerstortlocatie in aanmerking komen zijn onder andere woongebieden, bedrijfsterreinen, natuurgebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, glastuinbouwgebieden en militaire terreinen.

Keuze

GS van Utrecht verwachten volgend jaar een beslissing te ke nemen over de locaties die in principe voor de berging van bagger in aanmerking komen. Dat gebeurt onder andere op basis van een onderzoek naar de milieu-effecten op de verschillende locaties. Dat voorlopige standpunt zal vervolgens onderwerp van inspraak zijn, waarna de provincie in 1995 een definitieve keuze zal maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels