nieuws

‘Overheid moet zorgen voor reservepoen’

bouwbreed

-Jaarlijks 3% van het nationaal inkomen investeren in de infrastructuur. -Bestekklare reservepoen in (semi)overheidsgebouwen en infrastructuur achter de hand houden om in tijden van recessie aan te besteden.

-Groot onderhoud fiscaal aftrekbaar maken.

-Snel invoering van een milieu/arbo-keur voor bouwprodukten- en materialen.

-Handhaving van objectsubsisies.

-Meer praktijkinspecties in de bouw door de Arbeidsinspectie.

Dat zijn de meest in het oog springende verlangens, die de Hout- en Bouwbond CNV met het oog op de volgend jaar te houden verkiezingen voor gemeenteraad, Tweede Kamer en Europees Parlement kenbaar heeft gemaakt bij de politieke partijen.

De werknemersorganisatie wil dat die wensen in de volgende kabinetsperiode concreet worden vertaald in het dan te voeren overheidsbeleid. Met de nu rondgestuurde wensenlijst hoopt de bond invloed uit te oefenen op de verkiezingsprogrammas.: ‘Wij vertrouwen er op hiermee bouwstenen te hebben geleverd voor een goed overheidsbeleid, dat rekening houdt met de belangen van de werknemers in de bouw.’ De CNV-bouwbond pleit nadrukkelijk voor het ontwikkelen van beleidsinstrumenten voor een gelijkmatig bouwvolume. Dit om grote dalen in de bouwconjunctuur af te vlakken.

‘De bouw reageert heftiger dan de meeste andere bedrijfstakken op schommelingen in de conjunctuur. Conjuncturele neergang betekent voor de bouw een snel oplopende werkloosheid, uitstroom van vakbekwame werknemers en faillissementen en derhalve vernietiging van vakmanschap. Doordat deze effecten zo sterk optreden hebben die vrijwel direct hun weerslag op de instroom. Voor een bedrijfstak, die over enige jaren met een structureel tekort aan werknemers dreigt te moeten kampen, is dat onverkwikkelijk’, aldus de bond.

Minder invloed

Door de decentralisatie heeft het rijk minder invloed op het volume van de bouwproduktie dan voorheen: ‘Zowel sociaalmaatschappelijk als vanuit het belang van een gematigde bouwkostenontwikkeling moet de bouwproduktie een geleidelijke ontwikkeling kennen, zonder grote schommelingen.

De overheid zou daarom een aantal besteklare bouwpoen gereed moeten hebben, dat zou ke worden aanbesteed als op een moment mocht blijken dat de bouw in de komende periode een grote conjuncturele terugval dreigt door te maken, terwijl te voorzien is dat de produktie daarna weer naar een hoger niveau zal terugkeren.”

Staatssecretaris Heerma wil vanaf 1995 sociale nieuwbouw realiseren zonder objectsubsidies. Maar het CNV wijst dat af: ‘Een belangrijke functie van de objectsubsidies is dat zij conjunctuurgevoeligheid van de sociale woningbouw beperken. Bovendien kan de bouw van sociale woningen tevens anders investeerders opver de streep trekken om, ondanks economisch matige omstandigheden, gelden ter beschikking te stellen.

Voorts zorgen de subsidies ervoor dat de aanvangshuren en verkoopprijzen van sociale nieuwbouwwoningen nog enigszins aansluiten bij de koopkrachtsituatie van de lagere inkomensgroepen.”

Om Nederland binnen de EG een vooraanstaande positie te laten behouden als distributieland bepleit de CNV-bouwbond voldoende investeringen in de infrastructuur. ‘Er moet naar worden gestreefd dat jaarlijks drie procent van het nationaal inkomen wordt gereserveerd voor de versterking van de Nederlandse infrastructuur.’

Inspecties

De Arbeidsinspectie moet volgens de werknemersorganisatie veel meer controles uitvoeren op de bouwplaats, in het kader van toezicht op naleving van de Arbowet: ‘Onze indruk is dat het aan de naleving daarvan schort.’

Tenslotte is de bond van mening dat de overheid haast moet maken met de ontwikkeling van milieukeurmerken en etiketteringssystemen van produkten, teneinde produktie en gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen te bevorderen. ‘Naast de milieuaspecten zouden ook de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden van bouwvakkers zwaar moeten worden meegewogen’, meent de bond.

Reageer op dit artikel