nieuws

Opheffing gemeente Rotterdam naderbij

bouwbreed Premium

De toekomstige regio Rotterdam wordt door het gebied van de gemeenten die momenteel deelnemen aan het Overlegorgaan Rijnmondgenmeenten (OOR) inclusief Bleiswijk gevormd. Op het moment dat dit gebied van de provincie Zuid Holland wordt afgescheiden wordt de gemeente Rotterdam opgeheven en opgesplitst in twaalf nieuwe gemeenten.

Dit blijkt uit het herdelingsplan dat door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland is vastgesteld.

Uit overleg met de gemeente- en waterschapsbesturen is gebleken dat afsplitsing van de provincie niet op bezwaren stuit. Wel blijft de toekomstige indeling van de vier gemeenten op Goeree-Overklakkee, die overwegend op de regio Rotterdam zijn georienteerd, voorlopig nog een punt van aandacht.

Immers, de gemeenten zelf hebben hierover nog geen eenduidige mening, hoewel noch indeling bij Zuid-Holland noch bij Zeeland de voorkeur heeft.

Volgens het herindelingsplan moet de bestuurlijke positie en territoriale indeling van Goeree-Overflakkee in de loop van de planprocedure duidelijk worden.

Het nieuwe regionale bestuur zal een aantal typische regionale taken overnemen die nu door de gemeenten worden vervuld. Verder is voorgesteld om de huidige twaalf Rotter damse deelgemeenten tot zelfstandige gemeenten om te vormen met een gelijktijdige opheffing van de gemeente Rotterdam als bestuursorgaan.

Het centrum en het havengebied zullen samen een gemeente vormen. Hiermee zou de nieuwe regio uit 29 gemeenten gaan bestaan.

Territoriaal

Overigens benadrukken GS dat het nu vastgestelde herindelingsplan louter een territoriaal karakter draagt. De bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheden, taken en functyies van de nieuwe regio en onderdelen daarbinnen zijn nog onderwerp van studie en discussie.

Begin volgend jaar moeten Provinciale Staten zich over het plan buigen.

Reageer op dit artikel