nieuws

Oekraine bevoordeelt investering lange termijn

bouwbreed Premium

De fiscus van de Oekraine slaat aan de hand van het nieuwe Buitenlandse Investerings Decreet buitenlandse investeerders niet langer meer aan op basis van de vorm en de soort van hun activiteiten in de Oekraine. Investeerders hoeven op grond van de nieuwe regel hun ondernemingen ook niet langer meer onder te brengen in een Oekrainse juridische constructie. De regering spreekt met deze veranderingen de voorkeur uit voor het aantrekken van duurzame inplaats van vlottende buitenlandse investeringen.

De nieuwe regeling bevordert volgens de Amerikaanse jurist M. Rabij die verbonden is aan een advocatenkantoor in Kiev investeringen in eigendom, intellectueel eigendom, kennis en ondernemingsrechten; investeringen voor de lange(re) termijn. Het decreet komt aan investeringen voor de korte(re) termijn alleen tegemoet wanneer ze onvermijdelijk zijn. Deze voorkeur strekt ook tot voordeel van de investeerders omdat die tot economische stabiliteit leidt. Naar zijn mening definieert de Oekrainse wet een ‘onderneming met buitenlandse investeringen’ als een onderneming die op basis van de Oekrainse wet tot stand komt en die in de loop van een kalenderjaar een substantieel deel van het bedrijfskapitaal uit buitenlandse investeringen haalt. Onder ‘substantieel deel’

wordt een minimum van 20 procent verstaan.

Minimum

In geld uitgedrukt mag dat minimum volgens Rabij niet minder zijn dan f. 100000 zolang het gaat om zaken die niet tot de categorie niet-duurzame consumptiegoederen behoren, om intellectueel eigendom in welke vorm dan ook en om rechten voor zakelijke activiteiten. Voor banken en andere financiele instellingen geldt een minimum van f. 200000.

Voor investeringen in de vorm van inwisselbare valuta, Oekrainse valuta en waardepapieren beloopt het minimum bedrag f. 100000 of f. 200000 in het geval van banken en andere financiele instellingen. Investeringen in de vorm van contracten voor het uitbesteden van werk of voor andere vormen van gezamenlijke activiteiten ke aanspraak maken op bepaalde belastingvoordelen zolang het bijbehorende bedrag meer dan f. 200000 is. Het gaat hierbij om ondernemingen met een andere juridische constructie dan de Oekrainse wet aangeeft.

Vrijstelling

Op grond van het decreet komen – naar Rabij weet – alle investeringen met een substantiele buitenlandse som in aanmerking voor een belastingvrijstelling van vijf jaar.

Deze vrijstelling gaat in op het moment dat de investering juridisch gezien is gepleegd. De vrijstelling geldt ook voor belastingen die nadien in werking komen. Eerder schafte de Oekraine de BTW op buitenlandse investeringen af. Investeringen die tussen f. 20000 en f. 100000 liggen krijgen een jaar belastingvrijstelling.

Nieuwe investeringen vallen direct onder de werking van het decreet. Oudere investeringen blijven tot 1 januari 1994 onder de voorwaarden van de regels die bij het aangaan van de verplichtingen golden. De overheid garandeert buitrenlandse investeerders voor een periode van tien jaar vrijwaring van gevolgen die samen hangen met veranderingen in wet en regel.

Tekortkomingen

Een studie van de Amerikaanse Harvard Universiteit noemt het zakelijke klimaat in de Oekraine minder gunstig dan dat in andere staten in OostEuropa en de voormalige Sovjet Unie. Minder gunstig is het klimaat ook vergeleken met de toestand die de Oekraine in 1992 kenmerkte. De oorzaak van deze kwalificatie ligt in de tekortkomingen van de markt als gevolg van economische wetten en regels, het gebrek aan particulier eigendom en aan de problemen waarmee de bancaire sector kampt. Dat alles maakt de economische toestand verre van stabiel. Ook de economische veranderingen die nu naar voren komen oefenen hun invloed uit. De overheid trekt zich steeds meer terug en de open gevallen plaatsen blijven vooralsnog onbezet.

Nieuwe (overheids)instellingen ke nog te weinig hun invloed laten gelden.

Het is volgens de Harvard-studie verleidelijk het zakelijke leven in de Oekraine zodanig te organiseren dat het buitenlandse investeerders dezelfde mogelijkheden biedt als in 1992. Deze keus houdt evenwel een terugkeer van een sterk centraal bestuur in. Dat biedt weliswaar een zekere stabiliteit maar mist bepaalde elementen die noodzakelijk zijn voor een westerse markteconomie. De enige oplossing ligt om die reden in het voortgaan op de ingeslagen weg en in het voor lief nemen van de bijbehorende problemen. Deze moeilijkheden vragen aanpassing van Oekrainse en westerse zakenlieden. Beiden hebben het voor een groot deel zelf in de hand op welke termijn er sprake is van particulier eigendom, een goed functionerende financiele sector en een stabiele munt.

Infrastructuur

Of economische verandering vorm moet krijgen door middel van parlementaire wetten of door middel van regeringsdecreten blijft een kwestie van logistiek en politiek. De economie staat daar welbeschouwt buiten. Het moet er volgens de Harvard-studie in elk geval toe leiden dat er een werkbare juridische infrastructuur ontstaat die particuliere ondernemingen ondersteunt en beschermt. Op korte termijn dient de zogeheten kleine privatisering plaats te vinden waardoor een Oekrainse middenstand kan ontstaan. Verder dient er een stabiele en inwisselbare munt te komen en een commerciele bancaire sector.

Voorts moet er een liberalisatie van de prijzen te volgen, het opheffen van monopolies en de privatisering van grote staatsbedrijven.

Deze maatregelen verbeteren volgens het Harvard-rapport vrijwel direct het zakelijke klimaat voor westerse investeerders. Een samenhangend juridisch bestel biedt investeerders de benodigde zekerheid en de mogelijkheid zakelijke activiteiten te plannen.

De kleine privatisering zal het minder moeilijk maken kantoorruimte te vinden en schept een markt van aanbieders en verdelers. Een stabiele inwisselbare munt en een commercieel bancair circuit laten noodzakelijke financiele transacties snel en zonder verliezen verlopen. Vrije prijzen, het opheffen van monopolies en grootschalige privatiseringen laten goedlopende en concurrerende Oekrainse bedrijven ontstaan. Wil dit alles zijn beslag krijgen dan dient de overheid te investeren in de verschillende vormen van infrastructuur, wet en regel in het Engels te vertalen en de eigen functies te stroomlijnen.

Pas dan kan een florissante economie vorm krijgen.

Reageer op dit artikel