nieuws

Norm aan uitgaven bij volgende kabinet

bouwbreed

Het volgende kabinet zou een norm moeten stellen aan zijn uitgaven. Een zogenaamde uitgavennorm moet centraal komen testaan, en niet de ad hoc-wijze zoals nu de uitgaven tot stand komen.

Daarnaast moet het financieringstekort en de druk van belastingen en premies worden verlaagd. Dit stelt de ambtelijke Studiegroep Begrotingsruimte, die onder voorzitterschap stond van thesaurier-generaal drs.

H.J. Brouwer, in haar gisteren uitgebrachte advies aan hetkabinet over het begrotingsbeleid in de tweede helft van jaren negentig. De aanbevelingen ke eenrol spelen bij de opstelling van verkiezingsprogrammas en bij de vormgeving van het begrotingsbeleid tijdens de komende kabinetsformatie.

Kern van het voorstel voor een trendmatig begrotingsbeleid is dat in hetregeerakkoord een norm voor de reele ontwikkeling van de collectieve uitgaven wordt vastgesteld voor in beginsel de gehele kabinetsperio de. Deze norm wordt vertaald naar de reele uitgavenontwikkeling van de rijksbegroting en de sociale fondsen.

Tijdens de kabinetsperiode ke de belastingontvangsten een ander verloophebben dan bij de opstelling van het regeerakkoord op basis van een behoedzaam scenario wordt voorzien. Zolang de uitgaven van het rijk en de socialefondsen zich binnen de gestelde norm ontwikkelen, ke ad hoc aanpassingen van de begroting achterwege blijven.

De Studiegroep acht het gewenst dat in de komende kabinetsperiode substantiele maatregelen ter verlichting van de collectieve lastendruk op micro-niveau worden getroffen.

Dit is ook verenigbaar met de voorgestelde doelstelling voor het financieringstekort. Om de gedachten te bepalen is eenscenario voor de periode 19951998 uitgewerkt waarin (op macro-niveau) eenverlaging van de collectieve druk met 2% -punten BBP ten opzichte van hetthans voor 1994 voorziene niveau wordt bereikt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels