nieuws

‘Hoger kopkostenbudget woningen asielzoekers’

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant is het er niet mee eens dat staatssecretaris Heerma weigert het kopkostenbudget voor de bouw van extra sociale huurwoningen voor asielzoekers te verhogen. Dit blijkt uit een door gedeputeerde staten opgestelde notitie inzake opvang van asielzoekers. ‘Wat betreft de ruimtelijke consequenties is de oplossing gevonden in het compenseren in de richtgetallensfeer van de woningen die ter beschikking worden gesteld van asielzoekers met een verblijfsvergunning’, aldus GS. Het rijk gaat ervan uit dat de extra woningen gebouwd worden zonder extra financiele middelen. Volgens gs maakt de rentestand het mogelijk de ze woningen binnen het reeds toegekende budget te realiseren. Tussen VNG en VROM is afgesproken dat in september wordt nagegaan of de budgetten per regio voldoende ruimte bieden voor deze extra woningen. Indien niet het geval is, wordt overwogen het mogelijk te maken dat budgettair neutraal van 1994 vervroegd wordt naar 1993. ‘Hoewel we deze ontwikkeling niet toejuichen is de redenering helder. Dit is niet het geval bij het kopkostenbudget dat, terwijl er meer woningen gebouwd dienen te worden, evenmin wordt verhoogd. Wat deze kosten betreft is er sprake van een geheel ander financieel regime’, aldus GS die over dit aspect bij de staatssecretaris willen reclameren. Overigens meent de provincie dat bij een nieuwe actualisering van de bevolkings- en woningbehoefteprognose een (wellicht tijdelijke) spanning kan optreden tussen feitelijke en berekende woningbehoefteontwikkeling: ‘Dit als gevolg van een extra druk op de woningmarkt van mensen met een verblijfsvergunning, die nog niet als inwoner staan geregistreerd. Voor de wat langere termijn voorziet de prognose in deze opvang.’

Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is bedongen dat ten behoeve van het onderbrengen van asielzoekers, die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning, in 1994 in de sociale sector 7500 woningen extra worden gebouwd. Daarvan moet NoordBrabant er 895 voor zijn rekening nemen.

Reageer op dit artikel