nieuws

GS Friesland pleiten voor veiliger wegen

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Friesland willen het kruispunt op de provinciale weg Tzummarum/Franeker eenvoudiger maken en de kwaliteit van de fietsverbinding LeeuwardenStiens verbeteren. Beide poen moeten in het kader van het verkeersveiligheidsbeleid worden uitgevoerd. Met de verbeteringen is f. 1036000 gemoeid.

Voor wat betreft het kruispunt Tzummarum/Franeker gaat het om een te complexe verkeerssituatie bij de afrit rijksweg A31 die foute beslissingen van weggebruikers in de hand werkt. Hier doen zich namelijk veel ongevallen voor waarbij het verkeer komende vanaf deze A31 vanuit de richting Leeuwarden in botsing komt met het verkeer op de provinciale weg richting Franeker en de gemeentelijke weg Sexbierum/Franeker. Om dit probleem nu te ondervangen willen GS het bestaande kruispunt laten ombouwen door een zogenaamde ‘linkse baljonet’

te realiseren. De aanluiting van de gemeentelijke weg op de provinciale weg wordt daardoor iets naar het zuiden verlegd. Hierdoor ke beslissingen na elkaar worden genomen in plaats van in een keer.

Deze aanpassingen gaan f. 495000 kosten.

Met het aanbrengen van onder andere verlichting langs de parallelweg, duidelijke markering en beschutting door middel van luwtebeplanting wil het provinciebestuur de kwaliteit van de fietsverbinding Leeuwarden-Stiens verbeteren. De totale kosten van dit po bedragen f. 541000.

Het Rijk draagt 50 procent van de uitvoeringskosten bij.

Reageer op dit artikel