nieuws

EZ effent weg voor bedrijfsinvesteringen Oost-Europa

bouwbreed

Nederlandse bedrijven zijn tot op heden uiterst voorzichtig met investeringen in Oost-Europa. Een belangrijk obstakel was het ontbreken van geschikte crediet-faciliteiten. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft met ingang van 1993 daarvoor een nieuwe crediet-faciliteit geschapen.

De Nederlandse handelsbanken schrikken nogal terug voor de risicos van investeringen in Oost-Europa. Bij de nieuwe crediet-faciliteit garandeert de Nederlandse regering onder bepaalde voorwaarden 90 procent van het risico. Door deze borgstelling van de regering aan de handelsbanken en de Nationale Investeringsbank geven deze dan gemakkelijker krediet aan bedrijven die de Oosteuropese markt op willen.

In 1993 heeft EZ bij elkaar f. 45 miljoen beschikbaar voor deze ‘OE-kredieten’. Hoe dit volgend jaar wordt zal afhangen van de praktijkervaring in dit jaar.

Landen

Momenteel zijn er ongeveer 25 Oosteuropese landen maar het aantal kan elke dag veranderen. OE-kredieten gelden voor dertien landen: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Oekraine, Polen, Roemenie, Rusland, Slovenie, Tsjechie, Slowakije en WitRusland.

Hieruit blijkt dat alle landen van ex-Joegoslavie behalve Slovenie zijn uitgesloten. Verder komen niet in aanmerking de vroegere Kaukasische Sovjet-republieken Armenie, Ge orgie en Azerbajdzan en verder de vijf Islamitische republieken in Centraal-Azie, waaronder het veelbelovende Kazachstan. In dit laatste land investeerde het Westen al bijna meer dan in de favorieten landen Hongarije, Polen en Tsjechie samen. Kazachstan heeft mede daardoor een uitstekende toekomst.

Bedrijven

De Nederlandse regering heeft bepaalde redenen om investeringen in de bank- en verzekeringswereld en in onroerend goed niet te stimuleren met OE-krediet. Daarom zijn Nederlandse bedrijven, die hun omzet voor meer dan de helft uit deze aktiviteiten krijgen, uitgesloten.

Wat onroerendgoed betreft zijn er uitzonderingen: in de praktijk hangt het er van af over welke po het gaat.

Een woningbouwpo in Oost-Europa wordt bijvoorbeeld op een andere manier bekeken. Van een samen met een Oosteuropese partner beoogde investering in Oost-Europa moet de Nederlandse deelnemer minstens 40 procent opbrengen. Het eigen vermogen van de Oosteuropese deelnemer moet minstens 15 procent zijn.

Men kan kredieten aanvragen tusen f. 1 en f. 5 miljoen. Van het budget voor 1993 kan EZ dus ruwweg 45 kleine poen of 9 grotere steunen op OE-krediet. Dat is niet slecht voor een begin. Maar halverwege het jaar was de helft van het totaalbedrag nog lang niet uitgegeven. De rente is conform de markt en de looptijd varieert van drie tot twaalf jaar. De aflossingvrije periode is maximaal drie jaar.

Aanvragen

De credietaanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij de Nationale Investeringsbank (NIB) of bij een van de handelsbanken. De NIB en de Nederlandse handelsbanken werken nu goed samen op dit gebied en maken gezamenlijk evaluaties. In de aanvraag moet het gevraagde bedrag direct worden aangegeven.

Verder moet worden bijgevoegd het bedrijfsplan van de investering in Oost-Europa, samengesteld door de Oosteuropese kandidaat; een beschrijving van de Nederlandse onderneming, inclusief een profiel van de directie; een lijst van aandeelhouders met vermelding van de omvang van het aandeel; de namen en functies van de commissarissen; een overzicht van de leningen, die het bedrijf de laatste twee jaar heeft gevraagd; de jaarrekeningen en accountantsrapporten over de laatste drie jaar; de prognose-balansen over het lopende en komende boekjaar en de te tussentijdse cijfers (interne balans) betreffende de actuele financiele positie van het aanvragende bedrijf.

Tenslotte dient de aanvraag een motivering te bevatten waarom het bedrijf een OEkrediet aanvraagt. Na een onderzoek beslissen de NIB en de handelsbanken gezamenlijk over de aanvraag.

Eerste lening

Eerder verleende staatssecretaris Y. van Rooy het eerste OE-krediet van de Investeringsfaciliteit Oost-Europa aan het bedrijf Holland Colours. Dat gebeurde door het overhandigen van een goedkeuringsbrief op een bijeenkomst ter gelegenheid van de eerste prijsvraag voor Nederlandse ondernemingen wat betreft de beste zakenconstructie met/in Oost-Europa, een initiatief van het Export Platform van het ministerie van VROM.

Verven

Met deze goedkeuring staat EZ voor 90 procent borg voor het risicodragend krediet in de vorm van een door de Nationale Investeringsbank verstrekte lening van f. 4,2 miljoen. Holland Colours heeft een gezamenlijk bedrijf in Hongarije: Holland Colours Hungaria. De onderneming is gespecialiseerd in de produktie van milieuvriendelijke verven. Volgens Holland Colours was het helemaal niet moeilijk geweest of bureaucratisch om deze investeringsfaciliteit te krijgen: binnen een maand was hun aanvraag van f. 4,2 miljoen reeds goedgekeurd.

1) Dr. A. Sandor leidt in Amsterdam het Business Bureau Oosteuropa en schreef dit artikel in opdracht van het Export Platform van VROM.

Reageer op dit artikel