nieuws

Erecode en prijsregeling aangepast aan vonnis

bouwbreed

De Erecode voor Ondernemers in het Bouwbedrijf en de regels, die prijsregelende organisaties in de bouw toepassen, zijn aangepast. Dat gebeurde nadat was gebleken dat de Europese Commissie, later gevolgd door de president van het Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg, die voor een deel in strijd achtten met het Europese mededingingsregime. De aangepaste regels hebben rechtskracht vanaf 1 juli. De president van het Gerecht van Eerste Aanleg in Luxemburg schortte een deel van deze verbodsbeschikking op. Overeind bleef in zijn vonnis het verbod tot het houden van voorvergaderingen, waarin overleg over de prijsaanbieding kan plaatsvinden. Ook werd het verstrekken van calculatievergoedingen verboden. Wel ging de president mee met de Nederlandse bouwers dat de plicht tot melding van een aanvraag tot een prijsaanbieding kan worden gehandhaafd, zij het dat contra-melding absoluut verboden blijft. Ook het systeem, waarbij een rechthebbende wordt vastgesteld, mocht overeind blijven. Meer gegevens De SPO besloot daarop tot de opzet van een ‘Voorlopige Uitvoeringsinstructie, die de ge wraakte artikelen uit het Uniform Prijsregelend Reglement buiten werking stelt tot dat het Europese Hof in de nog lopende bodemprocedure een uitspraak zal hebben gedaan. Het AVBB besloot de tekst van de Erecode geheel te herzien. Een en ander kreeg zijn beslag nadat een commissie van AVBB- en SPO-vertegenwoordigers een advies daarover had uitgebracht. Dwingend Omdat er geen voorvergaderingen meer mogen plaatsvinden, wordt zowel in de Erecode als in de Voorlopige Uitvoeringsinstructie V.U.I. gesteld dat degenen, die melden zoveel gegevens dienen te verstrekken als het meldingsbureau nodig acht om de rechthebbende te ke bepalen. Het aantal verlangde gegevens kan per werk verschillen en zal door het betreffende bureau dwingend ke worden opgevraagd. Dat alles om vergelijking van de prijsaanbiedin gen te ke uitvoeren. Het melden blijft niet alleen toegestaan, maar is verplicht zowel voor de SPO-leden als voor aannemers, die uitsluitend maatschappelijk zijn georganiseerd. Alleen ke de uitsluitend maatschappelijk georganiseerde aannemers bij melding te kennen geven niet mee te willen doen aan de regeling, zoals de SPO die hanteert. Dat betekent dat men ‘op eigen kracht kan inschrijven’ maar tegelijk afstand doet van de rechten en plichten, zoals die uit de Voorlopige Uitvoeringsinstructie voortvloeien. In het geval dat de uitsluitend maatschappelijk georganiseerde zijn medewerking aan de mededingingsregelingen beperkt tot de verplichte melding, is hij ook niet verplicht tot betaling van 0,5% van de via de prijsaanbieding verkregen omzet aan het meldingsbureau. Een SPO-aangeslotene heeft die verplichting wel. Vervolg op pag. 2

Mededinging Gerrit van Oosten Aanpassing van de regelingen werd noodzakelijk nadat de Europese Commissie op 5 februari 1992 het Uniform Prijsregelend Reglement van de SPO en de Erecode verbood en de Nederlandse bouwers een boete oplegde van ruim f. 50 miljoen.

Reageer op dit artikel