nieuws

Draagvlak voor aanleg nieuwe kustlocatie

bouwbreed Premium

Er blijkt een maatschappelijk draagvlak aanwezig voor de ontwikkeling van een nieuwe kustlokatie tussen Hoek van Holland en Scheveningen. De aanleg ervan zal door publiek-private samenwerking moeten worden gerealiseerd, waarbij de overheid tenminste een kwart van de benodigde f. 4 miljard die de aanleg vergt, zal moeten bijdragen. Dat valt op te maken uit de publicatie ‘Nieuw-Holland, kwaliteit in een nieuwe kustlocatie, dat aan minister Maij is aangeboden.

In de loop van vorig jaar hebben zon 125 direct betrokkenen uit de wereld van de woningbouw, de glastuinbouw, de afverwerking, uit de havensector, recreatie en toerisme zich gebogen over de plannen voor de aanleg van een kustlocatie, zoals die in begin tachtiger jaren werden gepresenteerd door het Zuidhollandse statenlid Waterman. Hij borduurde daarbij voort op werk van de van origine Tsjechische ing. Svasek.

Die hoorzittingen waren een initiatief van de stichting Nieuw-Holland, waarin o.a. participeren Nationale Investeringsbank, de Grontmij. Innoned bv, Multi Vastgoed BV en enkele grote beleggers.

De diverse belangen vertegenwoordigende betrokkenen konden elkaar vinden in de volgende hoofduitgangspunten.

De locatie zou tussen Hoek van Holland en Scheveningen moeten komen, derhalve ruim 17 km lang, met een gemiddelde breedte van 2,5 km. Daartoe zou het Noorderhavenhoofd bij Hoek van Holland en de havenhoofden bij Scheveningen worden aangepast met harde zeewerende elementen.

Bouwrijp

Voor de ‘opvulling’ van de 4000 ha is 360 miljoenm3 zand nodig. De aanleg zal naar schatting f. 3,5 a f. 4 miljard kosten. Daarbij is geen rekening gehouden met het bouwrijp maken van de dan beschikbaar komende terreinen voor woningbouw, industrie, recreatie-voorzieningen etc.

Ook in de jaren tachtig ging men al van een bedrag van rond f. 4 miljard uit. In de loop der jaren blijken de kosten per m3 zand zo sterk gezakt dan die zouden opwegen tegen de gestegen arbeidskosten, zo blijkt uit de weergave van de consultaties. De opbrengst van de grond bij verkoop wordt geraamd op f. 0,15.

In de plannen is ook voorzien in de aanleg van ca. 1450 ha.

nieuw haventerrein. Gedacht is p.a. aan de aanleg van de Oranjehaven in de Oranje Buitenpolder tussen Maassluis en Hoek van Holland. De kustlocatie zelf biedt mogelijkheden voor nieuwe havenactiviteiten, waaronder die van roll-on/rolloff, die op termijn uit Scheveningen moeten verdwijnen. De ruim 100 ha. die daarvoor nodig zijn, brengen f. 150 miljoen op. Op termijn zal voor in totaal f. 300 miljoen aan grond voor havenactiviteiten ke worden verkocht.

De locatie zal ke worden benut voor reststofverwerking. Niet alleen milieubeheersbare stortplaatsen zijn nodig, maar vooral geavanceerde installaties voor verwerking van reststoffen. De betrokkenen denken aan een terrein van 200 ha, te verkopen a raison van f. 300 per m2.

Dat zou een opbrengst van rond f. 0,6 miljard geven. De stort van gecertificeerd bouw- en sloopafval zal tenminste f. 150 miljoen opbrengen.

Woningbouw

Ten behoeve van woningbouw menen deskundigen op het gebied van de volkshuisvesting en poontwikkeling het beste ca. 600 tot 800 ha in de noordvleugel van de locatie te reserveren voor gedifferenti eerde woningbouw. Verkoop van de grond voor de daar te bouwen 20000 woningen kan naar schatting f. 1,2 miljard opleveren.

Voor grootschalige kantorenbouw lijkt de kustlocatie niet de meest aangewezen plaats.

Kleinschalige en middelgrote op zichzelf staande kantoren en bedrijven daarentegen wel.

Ten behoeve van het toerisme zou 400 ha. moeten worden gereserveerd (opbrengst niet meer dan f. 100 miljoen), dagtoerisme zal vooral een plaats krijgen in het zuiden van de locatie, op andere plaatsen komen voorzieningen voor meerdaags toeristisch verblijf.

Glastuinbouw

De glastuinbouwsector in het Westland claimt een centrum in het middengedeelte van de kustlocatie omdat de behoefte aan ruimte voor woningbouw in het Westland de tuinbouw verstikt. Men veronderstelt dat men als prijs voor de grond voor deze functie f. 80 per m2 kan vragen.

Tenslotte is er ten behoeve van milieu-, natuur- en landschapsbeheer een strook natuurgebied gepland, parallel aan de zee van een kilometer breed. Ook centraal in de locatie is een natuurgebied voorzien. In totaal zijn voor natuurvoorzieningen 1600 ha. gereserveerd ofwel 40% van de totaal beschikbare oppervlakte van de nieuw kustlocatie.

Reageer op dit artikel