nieuws

Aantal waoers in bouw neemt nog steeds af

bouwbreed

‘Voor het eerst sinds jaren is er sprake van een groter aantal beeindigingen dan toegekende gevallen van arbeidsongeschiktheid.’ Dat meldt de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid in haar verslag over 1992. Daarmee bleek de bouw de eerste bedrijfstak waarin zich een daling in het waobestand voordeed. Die trend blijkt zich bovendien dit jaar door te zetten. Trend zet door Het aantal beeindigingen bedroeg in het verslagjaar 7190 tegen 7020 in 1991. Voor 2930 uitkeringsgerechtigden werd de uitkering beeindigd doordat, als gevolg van herstel, de mate van arbeidsongeschiktheid minder was geworden dan 15%. De netto toename van het aantal ‘uitkeringsgevallen’ bedroeg vorig jaar 250 negatief. Er werden er namelijk 7190 beeindigd tegen 6940 toegekend. Dat lijkt in absolute termen niet veel, maar het jaar daarvoor nam het aantal wao-gevallen nog toe mt 1170, terwijl in de jaren 1989 en 1990 er nog sprake was van een nettotoename van respectievelijk 1750 en 1790. Door de gesignaleerde ontwikkeling in 1992 daalde het totale bestand arbeidsongeschikte bouwers, schilders en baggeraars met 250 van 95310 naar 95060. Daarvan nemen de ca. 15500 bouwbedrijven het leeuwendeel voor hun rekening met 84140 eind 1991 en 83830 eind 1992. Volgens een opgave van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid zet de daling van het wao-bestand in de bouw ‘zich langzaam maar gestaag’ door. Me dio juli van dit jaar was het bestand teruggebracht tot 83648. Een woordvoerster van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid noemt die doorzettende trend ‘een effect van het verzuimbeheersingsprogramma, dat vorig jaar bij wijze van proef bij 182 bouwbedrijven in drie regios werd uitgevoerd en inmiddels per 1 januari jl. voor het hele land van kracht is geworden. Dat programma voorziet in advisering en begeleiding van bouwwerkgevers bij pogingen het ziekteverzuim terug te dringen. ‘En zoals u weet begint volumebeheersing bij de wao met terugdringing van het ziekteverzuim’, aldus deze woordvoerster. In de periode maart tot en met december 1992 werd aan bouwbedrijven 142 bonussen toegezegd omdat zij een arbeidsongeschikte werknemer in dienst namen. Er werd voor deze bonussen een voorschot betaald van f. 1891177. Het definitieve bedrag wordt een jaar na aanvang van het dienstverband vastgesteld op de helft van het bruto loon sociale verzekeringen. Verzekering In diezelfde periode werden naar schatting 5400 malussen aangezegd voor elke werkne mer die arbeidsongeschikt werd. Intussen heeft het Sociaal Fonds Bouwbedrijf het werkgevers in de bouw mogelijk gemaakt het risico te verzekeren dat ze voor hun uta-personeel een wao-uitkering moeten aanvullen tot 70% van het loon. Raamcontracten Via een opgerichte N.V. Schadeverzekeringsmij. SFB kwam men raamcontracten overeen met de VGBouw en de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers, alsmede een intentieverklaring met het NVOB. Leden van die werkgeversorganisaties ke tegen gereduceerd tarief een verzekering voor het wao-gat bij het SFB afsluiten. Sinds die mogelijkheid is geopend zijn 5000 offertes aangevraagd, waarmee het grootste deel van de bouwbedrijven is gedekt omdat heel wat kleine bouwbedrijven nauwelijks uta-personeel in dienst hebben. ‘Bij die aanvragen wordt overigens nogal eens vergeten te vermelden dat men lid is van een van die werkgeversorganisaties, zodat de premievaststelling niet conform de raamovereenkomsten wordt vastgesteld, maar -onterecht- hoger uitvalt.’

Vorig jaar daalde het aantal toegekende aanvragen voor een wao-uitkering ten opzichte van 1991 met 1250 stuks van 8190 tot 6940. De daling deed zich voor in de drie sectoren in de bouw, die de bedrijfsvereniging beheert. Namelijk in het feitelijke bouwbedrijf (van 7060 naar 5900 toegekende aanvragen), in het schildersbedrijf (van 1020 naar 960 aanvragen) en het baggerbedrijf (van 110 aanvragen naar 80 stuks).

Reageer op dit artikel