nieuws

Zonder vergunning geen sloop gebouw met asbest

bouwbreed

Bouwwerken waarin zich asbest bevindt mogen uitsluitend nog gesloopt worden met een door B en W afgegeven vergunning. Het werk zal moeten worden uitgevoerd door een deskundig verwijderingsbedrijf. Dat geldt ook voor het gedeeltelijk afbreken van gebouwen.

Voordat met de sloopwerkzaamheden begonnen wordt, moet dit gemeld worden bij de Arbeidsinspectie.

Dit valt op te maken uit het Asbest-verwijderingsbesluit, dat de ministers Alders (VROM) en De Vries (Sociale Zaken) en staatssecretaris Simons (WVC) gepubliceerd hebben in het Staatsblad. De nieuwe regelgeving wordt per 1 oktober 1993 van kracht.

Een aantal bepalingen eruit moet worden verwerkt in de gemeentelijke bouwverordeningen.

Belangrijkste onderdeel ervan is de meldingsplicht. Het voornemen om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke sloop van bouwwerken waarin zich asbest bevindt, moet voortaan altijd -schriftelijk- gemeld worden aan burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente.

Ook het verwijderen van asbesthoudende materialen, zoals vloerbedekking, uit woningen moet worden gemeld.

Aan de hand van de melding bepaalt de gemeente of een sloopvergunning is vereist.

In beginsel is sloop van bouwwerken zonder vergunning verboden. Aan het afgeven van een vergunning zullen B en W stringente voorschriften verbinden inzake de verwijdering, opslag en afvoer van asbest.

Het college kan eisen dat bij de aanvraag van een vergunning een rapport van een deskundig onderzoeksbureau wordt overlegd waarin nauwkeurig wordt aangeven waar het asbest zich in het bouwwerk bevindt. Van zon rapport ke B en W afzien als zij van mening zijn dat andere schriftelijke stukken dit in voldoende mate aantonen.

Voorschriften

De sloop moet geschieden door daartoe gespecialiseerde bedrijven. In de bouwverordening dienen voorschriften over het slopen zelf te worden opgenomen. Indien mogelijk moet het in het bouwwerk aanwezige asbest eerst verwijderd worden. Pas daarna mag de sloop volgen.

Bij verwijdering van asbest moeten de best bestaande technbieken toegepast worden. Gedacht moet ook worden aan het afschermen van het te slopen bouwwerk, het onder onderdruk brengen van de ruimten waaruit asbest verwijderd wordt en het afzuigen en filteren van de daar aanwezige lucht.

Verwijderd asbest en asbesthoudend afval moeten direct worden verzameld en in nietluchtdoorlatende verpakkingen, in een afgesloten container of opslagplaats worden bewaard. De verpakkingen en de containers moeten zodanig worden afgevoerd, dat verontreiniging van het milieu wordt voorkomen.

De kosten van het slopen van asbesthoudende materialen zijn voor rekening van de eigenaar. Bij woningverbetering, waarbij asbest wordt verwijderd, wordt een bedrag van gemiddeld tweeduizend gulden per woning aan extra sloopkosten reeel geacht. Hierin zijn de kosten voor veriwijdering van asbesthoudende vloerbedekking niet begrepen.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel