nieuws

Wassenaar ontzet over stortplaats

bouwbreed Premium

Het college van B en W van Wassenaar zegt ontzet te zijn over het voornemen van het college van GS van Zuid-Holland om de Ommedijkse Polder nabij de gemeente in te richten als stortplaats voor baggerspecie en bouw- en sloopafval. GS zullen op 25 juni de kwestie opnieuw bekijken. Wassenaar liet weten de provinciale plannen tot aan de hoogste instantie te zullen aanvechten.

Volgens de gemeente Wassenaar maakt de Ommedijkse Polder deel uit van de bufferzone in de richting van Leiden.

In het gebied vond eerder de aanleg plaats van het recreatiewater Valkenburgs Meer dat binnenkort officieel wordt geopend. Het provinciale voornemen hier een stortlocatie te realiseren botst volgens de gemeente met het landschappelijke beleid van Zuid-Holland.

Wassenaar zegt de problemen omtrent het bouw- en sloopafval te onderkennen maar vindt dat de Ommedijkse Polder niet geschikt is voor de stort ervan.

Het noodzakelijke verkeer kan welbeschouwd alleen via de Hogeboomseweg de stortplaats bereiken. Het gaat hierbij om een dagelijkse stroom van enige tientallen vrachtwagens. De weg vormt welbe schouwd een landschappelijk element die hooguit plaats biedt aan agrarisch verkeer.

De stortlocatie zal naar verwacht het oppervlak van diverse voetbalvelden beslaan. Om het stort komt vervolgens een wal van zon vijftien meter hoog. Volgens de gemeente staat voor de provincie de mogelijkheid open Wassenaar als storytplaats aan te wijzen.

Volgens de provincie maakt de locatie nabij Wassenaar deel uit van een studiepo van 16 stortlocaties voor baggerspecie en bouw- en sloopafval die in de afgelopen jaren zijn onderzocht. Van dit aantal moeten drie stortplaatsen voor de middellange termijn overblijven. Afgelopen najaar kwamen acht locaties waaronder Wassenaar voor selectie in aanmerking. In het geval van deze gemeente gaat het dan om de berging van baggerspecie. Voorkeur geniet de Oostvlietpolder nabij leiden. Een project-MER moet aantonen of deze locatie inderdaad geschikt is. Zou blijken dat de polder om welke reden dan ook niet in aanmerking komt dan wil de provincie ke terugvallen op een alternatieve stort. In dat geval zou de keuze ke vallen op de Polder Gnephoek nabij Alphen a/d Rijn. De volgorde van eerste, tweede en derde voorkeur veranderde evenwel in de loop van de tijd. Tegen dat gegeven tekende Wassenaar al eerder bezwaar aan.

Reageer op dit artikel