nieuws

Staat vordert ongerechtvaardigde verrijking terug

bouwbreed Premium

VROM vordert f. 260000 terug van D. Kuiper uit Nieuwehorne wegens ongerechtvaardigde verrijking. Die is verkregen doordat op kosten van de overheid een perceel grond in eigendom van Kuiper is gesaneerd zodat de waarde van het perceel is toegenomen.

In 1992 is de bodemverontreiniging van een perceel grond aan de Buitenweg 20 in het Friese Nieuwehorne gesaneerd. De saneringskosten bedragen tot nu toe ruim f. 900000. Kuiper was tijdens de sanering eigenaar van het perceel. De Staat is van mening dat als gevolg van de sanering Kuiper ongerechtvaardigd is verrijkt. De grond met opstallen had in verontreinigde staat geen waarde. Door de sanering heeft de grond met op stallen een waarde gekregen van f. 260000. Verhaal hiervan is redelijk, daar de eigenaar voor aankoop van de grond op de hoogte was of althans had ke zijn van de verontreiniging. Volgens de dagvaarding werd geruime tijd voor Kuiper in 1989 het terrein kocht een omvangrijke bodemverontreiniging aangetroffen waarvan uitgebreid melding werd gemaakt. Bovendien stond de locatie sinds 1987 vermeld in de bijlage van het Provinciale Bodemsaneringsprograam van Friesland.

Voorts werd Kuiper voor de aankoop door een ambtenaar van de gemeentepolitie gewaarschuwd voor de vervuiling in de percelen aan de Buitenweg 20 maar ging desondanks tot de aankoop over.De Staat legde onlangs conservatoir beslag nadat bleek datKuiper de onroerende goederen wilde verkopen.

Reageer op dit artikel