nieuws

Smalle Haven, ambitieus plan centrum Eindhoven

bouwbreed

Realisering van het po Smalle Haven (grootschalige woning- en kantorenbouw plus aantal infrastructurele voorzieningen zoals bouw van een parkeergarage) in het Eindhovense centrum is niet binnen drie a vier jaar te verwachten. Maar B en W willen al wel vast een aanzet geven tot ontwikkeling van het door Bureau Jo Coenen ontworpen massa-volumeplan, teneinde de vaart te houden in uitvoering van het revitaliseringsprogramma van de binnenstad. Gekozen wordt daartoe voor opdeling en fasering van het po.

Na uitvoering van de ‘Heuvel Galerie is aanpak van het gebied Smalle

en het tweede ambitieuze revitaliseringspo. Maar het Eindhovense college wil niet, zoals bij ‘Heuvel Galerie, in zee gaan met een realisator (projectontwikkelaar). Per plandeel wordt bekeken wie de aangewezen ontwikkelingspartij is.

Voor bewaking van de ruimtelijke plankwaliteit per plandeel alsmede van de onderlinge consistentie is volgens B en W “een krachtige architectonisch-stedebouwkundige supervisor in dit proces onontbeerlijk” . Die functie willen ze toebedelen aan prof.ir. Jo Coenen.

De hoofdlijnen van diens ontwerp omvatten de volgende elementen. Een stratenpatroon in de vorm van een noord-zuid as en een oost-west as, gelardeerd met pleinvormige verruimingen. Een relatief groot Catharinaplein, als koppeling tussen de winkelassen Rechtestraat en Heuvel Galerie en enkele aanloopstraten. Een omarmende bebouwing die de monumentale panden en tuinen aan de Ten Hagestraat omsluit. Een hoge slanke woontoren en een compacte vorm van binnenstedelijk wonen ten noorden van het Delakantoor. Een atriumachtige c.q. hofvormige bebouwingsstructuur in het hele gebied en een ondergrondse parkeervoorziening.

Marktanalyse

Het Bureau Kolpron Consultants heeft vervolgens een marktanalyse gemaakt voor wat betreft woningen, kantoren en winkels, ervan uitgaande dat voor uitvoering van het po wordt gekozen voor poontwikkelaars, woningbouwverenigingen en beleggers. Dit onderzoek resulteerde in een aantal aanbevelingen om het massa-volumeplan aan te passen. B en W vinden dat onontkoombaar.

Ook willen ze onderzoek naar mogelijke variant-oplossingen bij de definitieve uitwerking.

Coenen heeft al laten weten dat dit de essentie van de ruimtelijke plankwaliteiten niet hoeft aan te tasten.

Hoge prioriteit krijgt de herinrichting van het Catharinaplein als afronding van het kernwinkelapparaat. Dit geldt met name voor de begane grond. De etages dienen vol gens B en W overwegend een woonfunctie te krijgen.

Ook wil het college tegemoet komen aan een sterke wens vanuit de gemeenteraad om in het plan Smalle Haven sociale huurwoningen onder te brengen. De zuidelijke pleinwand leent zich daartoe het best.

Mocht dat echter financieel niet haalbaar zijn dan kan alsnog naar de marktsector worden uitgeweken.

Eveneens hoge prioriteit heeft bebouwing van het plandeel Colonnade. Bouwkundige ontkoppeling van bebouwing van het middengebied is volgens B en W noodzakelijk.

Bouwinitiatief

Sterk conditionerend voor de Colonnade-bebouwing is schilbebouwing langs het noordelijk gedeelte van het Stratumseind.

Al anderhalf jaar tracht een aantal ondernemers/eigenaren tot een gezamenlijk bouwinitiatief te komen op achterterreinen van percelen aan het Stratumseind. Veel concrete resultaten heeft dit nog niet opgeleverd.

“Echter, de ambitie leeft sterk om in de directe nabijheid van de Heuvel Galerie tot kleinschalige winkelachtige invullingen te komen. Het organisatorisch vermogen om dit te koppelen aan woningbouw op de hogere bouwlagen heeft echter tot op heden ontbroken” , aldus het college, dat het een goede zaak lijkt om aansluiting te zoeken bij de deels sluimerende deels concrete bouwinitiatieven. Het erbij betrekken van een woningcorporatie zal volgens B en W wellicht noodzakelijk zijn aangezien hier gedacht moet worden aan woningen in de sociale sector.

Vastgesteld wordt dat vanuit de markt grote belangstelling bestaat voor de te realiseren woontoren. De aanbeveling van Kolpron om de onderste lagen een meer zakelijke functie te geven (kantoren) nemen B en W in principe over omdat dit wellicht ook meer financiele ruimte biedt voor deze relatief dure bouwvorm. Dit plandeel zou volgens het college bij uitstek gerealiseerd ke worden door een commerciele marktpartij.

Atrium

Wat betreft het middengebied opteren B en W nog steeds voor de atriumachtige c.q. hofvormige bouwstructuur, waarbij wordt gezocht naar pasende specifieke gebruikers zoals (semi-)overheidsdiensten en commerciele instellingen.

Woonkern van het gebied is het zogeheten Medina-gebouw. Coenen gaat uit van een woongebouw voor compact stedelijk wonen. Realisering in de sociale huursector wijst het college af. Dat kost de gemeente te veel:tussen drie en vijf miljoen gulden.

“Gezien de specifieke aard van het wooncomplex is het meer verantwoord uit te gaan van realisering in de marktsector” , aldus B en W. Ze wijzen er op dat Dela als vastgoedbelegger bereid is te participeren in dit project-pnderdeel. Met name ook om honderd parkeerplaatsen voor eigen gebruik veilig te stellen.

Onderwerp van studie is nog de haalbaarheid van verplaatsing van het jongerencentrum Dynamo naar een terein achter het Van Abbemuseum.

Ten aanzien van parkeren gaan B en W uit van een kelder in twee bouwlagen, met een totale capaciteit van 500 autos.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels