nieuws

Regering heeft meer geld over voor aanpak locaties

bouwbreed Premium

Het kabinet ziet kans meer geld beschikbaar te stellen voor de bodemsanering, het stadsgewestelijk openbaar vervoer en de aanpak van binnenstedelijke gebieden. Op deze wijze kan worden voorkomen dat de ontwikkeling van de noodzakelijke bouwlocaties in de vier Randstedelijke stadsgewesten in de knel komt. Dat gevaar dreigt omdat zij allemaal met een groot geldtekort kampen. Vrijdag, wanneer de ministerraad over de locatieproblematiek praat, zal een definitief besluit worden genomen.

Het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam was het stadsgewest dat de spits afbeet in een nieuwe overlegronde tussen regios en rijk. Zoals eerder gemeld hebben ROA, Overleg Orgaan Rijnmond en Haaglanden te maken met een groot verschil tussen het bedrag dat nodig is voor de ontwikkeling van de Vinex-locaties en het bedrag dat het rijk daarvoor wil uittrekken. Ook het Regionaal Beraad Utrecht kampt met problemen.

Het Rijksbod blijkt op een aantal fronten te laag. Er wordt met name te weinig geld uitgetrokken voor ontsluitende infrastructuur en stadsgewestelijk openbaar vervoer en voor het grondbeleid en de bodemsanering. Zonder een verhoging van de rijksbijdrage valt spoedige ondertekening van de Vinex-uitvoeringscontracten, een wens van het kabinet en noodzakelijk voor de opvang van de snel groeiende woningbehoefte, niet te verwachten.

Volgens een woordvoerster van het ROA hebben de ministers Alders en Kok en premier Lubbers in het overleg met het bestuur verklaard dat zij goede mogelijkheden zien om meer geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van deze problemen. Zij zullen de overige leden van het kabinet naar alle waarschijnlijkheid vrijdag voorstellen voor dit doel geld vrij te maken. ‘Het was al met al een prettig gesprek’, aldus de woordvoerster.

Haarlemmermeer

Die mening wordt niet gedeeld door Haarlemmermeer. In deze gemeente moeten 15000 woningen worden gerealiseerd in het kader van de Vierde Nota ruimtelijke Ordening Extra, maar een ‘zeer teleurgestelde’ delegatie betwijfelt of dat, na het gesprek met de kabinetsvertegenwoordiging, nog wel mogelijk is.

Volgens wethouder Combe, die aan het hoofd stond van de delegatie, is er geen sprake van een integrale afweging van de belangen van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en infrastructuur.

In de Vinex spreekt de regering haar voorkeur uit voor de locatie Hoofddorp-West. Gemeente en provincie vinden echter dat 6000 van de 15000 woningen moeten worden gebouwd in Nieuw-Vennep.

Hoofddorp West is volgens hen te klein om zoveel nieuwe bewoners op te vangen.

Voor de ontwikkeling van Nieuw-Vennep echter is het van groot belang dat het wegenstelsel en de openbaar vervoer-voorzieningen op de groei van het aantal bewoners worden afgestemd. Het rijk weigert meer geld voor deze zaken uit te trekken, aldus een woordvoerster van Haarlemmermeer. Daardoor ziet de gemeente weinig mogelijkheden meer voor de realisatie van de 15000 woningen. Het ROAbestuur steunt Haarlemmermeer in zijn locatiekeuze, en heeft dit in de onderhandelingen met het rijk ook kenbaar gemaakt.

Inmiddels hebben de Universiteit van Amsterdam en TU Delft een onderzoek aangekondigd naar andere alternatieven dan nieuwbouw voor de opvang van de woningbehoefte in de Amsterdamse regio.

Reageer op dit artikel