nieuws

Provincie volhardt in eis geluidhinder Schiphol

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer houden vast aan hun eis dat de uitbreiding van de luchthaven Schiphol niet mag leiden tot een toename van de geluidhinder. Provincie en gemeente hebben vorige week nog gesteld dat niet meer dan 10000 woningen rond de luchthaven hinder mogen ondervinden van het lawaai van het vliegverkeer.

Zoals bekend stemde afgelopen vrijdag het kabinet in principe in met de aanleg van een vijfde start- en landingsbaan, parallel aan de huidige Zwanenburgbaan. Die nieuwe baan leidt in eerste instantie tot de gewenste daling van het aantal huizen dat in de lawaaizone ligt van 15600 tot 10000, maar door de toenemende drukte in het luchtruim kan dat aantal weer stijgen tot 12600. Noord-Holland en Haarlemmermeer vinden dat onacceptabel, aldus een woordvoerder. De uitbreidingsplannen van Schiphol verdragen zich volgens hem bovendien niet met het streekplan Amsterdam/Noordzeekanaalgebied dat nu in voorbereiding is. In dat streekplan wordt voor het betrokken gebied onder meer het verkeer en de woningbouw vastgelegd zoals dat de provincie voor ogen staat, inclusief de inrichting van de nationale luchthaven.

Uiteindelijk zou een botsing ke ontstaan tussen het provinciale streekplan en de planologische kernbeslissing van het kabinet. In dat geval zal het rijk aan het langste einde trekken. Als provincie en gemeente blijven volharden in hun verzet kan het rijk zijn zin doordrijven via een zogeheten aanwijzing.

Positief

CDA en PvdA in de Tweede Kamer reageerden overwegend positief op het kabinetsbesluit Schiphol uit te breiden met een vijfde baan. De PvdA noemde het besluit logisch in het streven van de overheid de geluidsoverlast van Schiphol te verminderen. De mogelijkheid dat over een aantal jaren het aantal woningen waar sprake zal zijn van geluidsoverlast weer tot boven de 10000 kan stijgen, maakte op CDA-kamerlid Van Vlijmen weinig indruk. Het gaat daarbij volgens hem om “berekende aannames” , terwijl de werkelijkheid over een aantal jaren heel anders kan zijn. De PvdA liet bij monde van het kamerlid Van Gijzel weten dat de overschrijding van de “10000-woningen-grens” niet zonder meer aanvaardbaar is. Volgens Van Gijzel moet in de komende jaren goed worden bekeken of het aantal woningen met geluidsoverlast toch niet onder deze norm kan blijven.

Reageer op dit artikel