nieuws

Overheid wil met milieu te veel in te korte tijd

bouwbreed

De overheid is veelal te ambitieus en te ongeduldig. De initiatieven van haar kant zijn te talrijk en volgen elkaar te snel op. Deze ontwikkeling wordt nog eens versterkt door de decentralistaie in het milieubeleid. De nadelige gevolgen hiervan voor de bedrijven zijn talrijk en ke uiteindelijk leiden tot een soort milieu- of regelmoeheid.

Voorzitter ing. H. Barth van het AVBB noemde op een bijeenkomst in Den Haag deze gevolgen strijdig met de doelstellingen van het milieubeleid.

Hij vond dit uitgangspunt van belang voor het NMP-2. Het RIVM constateerde eerder dat niet alle milieudoelstellingen voor 2000 worden gehaald.

Barth pleit evenwel niet voor een intensiever milieubeleid maar vindt dat men eerst moet nagaan of de doelstellingen realistisch genoeg zijn.

De milieuverkennig van het RIVM en de evaluatierapporten van EZ en VROM tonen voldoende resultaat aan.

Zwartkijkerij mag dergelijke positieve berichten niet in de wielen rijden.

Naar Barths mening moet de praktijk van het individuele bedrijf een rol blijven spelen in de discussies over het milieubeleid. Financiele en administratrieve kwesties oefenen een steeds zwaardere druk uit. Decentralisatie verergert deze situatie. Lange en ondoorzichtige procedures die per gemeente of provincie ke verschillen leiden tot extra kosten, meer administratie, uitstel of afstel van bouwproduktie.

Barth zei erop te vertrouwen dat het nieuwe Milieuberaad Bouw (MBB) serieuze aandacht aan deze kwesties zal geven. Nauw samen met de herstructurering van het MBB hangt de Beleidsverklaring Milieutaakstelling Bouw 1995 (BMB). De doelstellingen uit de BMB zijn alleen bereikbaar wanneer alle partijen in de bouw alle medewerking zullen verlenen.

Gebrekkig

Ir. W. Haitsma van de NVTB noemde het functioneren van het MBB gebrekkig. Het ontbrak aan elan, aan een herkenbaar gezicht, aan daadkracht en coordinatie. Mede daardoor kregen veel deelnemers toenemende twijfel aan de activiteiten.

Het MBB had er enige tijd voor nodig om te ontdekken dat er geen goed gedefinieerde en breed gedragen doelen waren.

De nieuwe structuur geeft echter de aanzet tot pomatig werken met duidelijke doelen en voorzien van planning en mandaten.

Met de BMB beschikken de deelnemers aan het MBB over een goed gesneden handvat.

Haitsma noemde de beleidverklaring en het gereorganiseerde MBB twee elementen die elkaar aanvullen en die noodzakelijk zijn voor een meer succesvolle periode van overleg en activiteit.

In deze periode dient de nadruk te liggen op praktische uitvoering. Meer dan in het verleden worden de deelnemers aangesproken om concrete afspraken te maken over de producten van de bouw en de manier waarop die tot stand komen.

De achterban moet daarvoor bindende afspraken maken en zich daaraan houden. Hetzelfde geldt voor de overheid die betrouwbaarder moet optreden, strakker plannen en beter moet coordineren en organiseren.

Van de ondernemingen vergt het veel extra inzet, niet alleen van de bedrijfstak- en koepelorganisaties maar ook van de bedrijven zelf. Uiteindelijk vindt bij de laatste groep de verdere vermindering van de milieubelasting plaats.

Reageer op dit artikel