nieuws

Opleiden tijdens het werk efficient en zorgvuldig

bouwbreed Premium

In Heerhugowaard is de Novem begonnen met een demonstratiepo waarbij 43 woningen ‘luchtdicht’ worden gebouwd. Een luchtdichte woning bespaart energie en zorgt tevens voor een gezond binnenmilieu. Naast een juiste materiaalkeuze is een zorgvuldige uitvoering hier van belang. Reden voor de bouwer om een nieuw opleidingsconcept van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf te beproeven:de ‘training-on-the-job’.

Met de invoering van het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de luchtdichtheid van de uitwendige scheidingsconstructie van gebouwen. Zo mag de luchtvolumestroom van de uitwendige scheidingsconcstructie niet meer bedragen dan 0,2 m3. Voor de begane grondvloer geldt een nog sterkere beperking. In de bouwpraktijk betekent dit dat de naden en kieren in aansluitingen zorgvuldig moeten worden gedicht met de juiste materialen.

Achttien werknemers van Heembeton zullen deze week beginnen aan het casco van de woningen in Heerhugowaardse nieuwbouwwijk Butterhuizen die volgens de eisen van het Bouwbesluit luchtdicht moeten worden. “In feite’, aldus ing. H.M. Nieman die de bouwfysische advisering van het po voor zijn rekening neemt, “hanteren we een nog strengere eis:de NEN-norm 2678 die overigens niet in het Bouwbesluit zal worden opgenomen.”

De begane grondvloer van de woningen vergt het zorgvuldigste werk. Belangrijk is dat de ongezonde vochtige lucht uit de kruipruimte niet kan doordringen in de leefruimtes.

Hiertoe moet ieder sparinkje zorgvuldig worden gedicht.

In het Bouwbesluit is wel de methode van de Novem om de luchtdichtheid van een gebouw te meten opgenomen. Deze meetmethode wordt uitgevoerd na de bouw en maakt duidelijk waar het gebouw nog lucht doorlaat. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met het bij luchtdicht bouwen noodzakelijk aan te brengen ventilatiesysteem.

Praktijk

Luchtdicht bouwen vergt, zoals gezegd, een zorgvuldige uitvoering waaraan eigenlijk opleiding aan vooraf behoort te gaan. De aannemerscombinatie Juriens-Volbop, die als hoofdaannemer fungeert van het woningbouwpo, besloot het werk echter met opleiden te combineren. Ze koos voor een training-on-the-job.

De Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf verzorgt deze training die plaats vindt op de werkplaats en direct betrekking heeft op de werkzaamheden die door de deelnemers worden verricht. Het voordeel hiervan is volgens de heer Nieser van de SVB dat de werkelijkheid niet hoeft te worden nagebootst. “Alle hulpmiddelen en materialen alsmede de omstandigheden zijn op de werkplek aanwezig. De docent kan hierdoor inspelen op kritieke praktijksituaties die de deelnemer ondervindt. Bij een 35b-cursus die in een leslokaal wordt gegeven hebben de deelnemers toch vaak zoiets van ‘dat klinkt mooi, maar in de praktijk werkt het anders’. Het voordeel van een training-onthe-job is dat dergelijke uitspraken direct door de deelnemers ke worden onderbouwd. De docent kan vervolgens de beste oplossing bieden.”

Efficient

Een en ander voorkomt tevens het maken van fouten in de uitvoering en is in die zin efficient. “Er gaat nog al eens wat fout tijdens de bouw. Wanneer er echter gebouwd wordt onder het toeziend oog van docenten blijken er veel minder fouten te worden gemaakt. Logisch, want als een bouwvakker iets niet weet loopt hij naar de uitvoerder. Buiten het feit dat deze maar twee handen heeft weet hij ook niet alles. De SVB-docenten fungeren als het ware als een soort gespecialiseerde uitvoerder op de bouwplaats.”

Maatwerk

De training-on-the-job is niet nieuw. Echter, sinds de invoering van de nieuwe organisatiestructuur bij de SVB (‘markt- en klantgerichter’) wordt er serieus gewerkt om deze trainingen aan de man te brengen. Bij het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf is een aanvraag ingediend om de trainingen als 35b-cursussen te beschouwen en zo voor declaratie (maximaal f. 100 per persoon per scholingsdag) in aanmerking te laten komen.

De trainingen, aldus Nieser, worden altijd als maatwerk uitgevoerd. Het bouwbedrijf dat een dergelijke training wil, geeft de bedrijfsadviseur van de SVB te kennen op welke onderwerpen deze betrekking moet hebben. Een docent ontwikkelt vervolgens een trainingsconcept. Na de ondertekening van een principe-akkoord wordt samen met het bouwbedrijf een definitief trainingsprogramma opgesteld en worden de locatie-eisen besproken.

Hierna kan de training plaatsvinden.

Eigen belang

Het bouwbedrijfsleven is volgens Nieser inmiddels wel doordrongen van de voordelen van de training. Een probleem vormt echter het feit dat de ondernemers zelf onderwerpen moeten aandragen. “Ons motto is:kom met een onderwerp en wij maken er een cursus van. Dat blijkt even wennen te zijn. Veelal werd invulling aan het 35b-artikel gegeven door een cursus te prikken uit de cursuscatalogus van het Scholingsfonds. Nu echter een groot deel van het bouwplaatspersoneel de cursus ‘arbeidsomstandigheden’, of een andere voor de handliggende traning, heeft gevolgd wordt het tijd dat de ondernemers de verplichte 35b-cursussen voor hun eigen belang gaan inzetten” , aldus Nieser die er nog aan toevoegt dat een belangrijk voordeel van training-onthe-job is dat veilig en gezond werken hierbij bijna automatisch aan de orde komen.

Reageer op dit artikel