nieuws

Omvangrijke sloop hangt nog boven ZW-Den Haag

bouwbreed

Omvangrijke sloop in de naoorlogse wijken van zuidwest Den Haag is nog steeds niet definitief van de baan. Hoewel het beleidsuitgangspunt is tot het jaar 2000 maximaal 2500 woningen te slopen, moet het daadwerkelijke aantal te slopen woningen op basis van een kwalitatieve toets in het Integraal Uitvoerinsplan nader worden vastgesteld.

Dit blijkt uit het deze week door de wethouder van volkshuisvesting N. Dijkhuizen gepresenteerde ‘Volkshuisvestingplan voor Den Haag, een perspectief voor de toekomst’.

In deze conceptnota, die in nauw overleg met de woningbouwverenigingen is opgesteld, wordt de toekomst van het Haagse volkshuisvestingsbeleid in kaart gebracht.

Basis van het plan is er voor te zorgen dat er voor de primaire doelgroep, inwoners met lage inkomens, voldoende woningen zijn. Anderzijds wil Den Haag de hogere inkomensgroepen behouden en het liefst versterken. Om dit te bereiken is het, zo blijkt uit het plan, noodzakelijk dat de bouw van woningen met een huurniveau van f. 800 tot f. 1000 en een koopprijs tot f. 250000 prioriteit krijgt.

Door trendmatige huurverhoging worden de huren van nieuwe woningen in snel tempo hoger waardoor ze steeds minder bereikbaar worden voor de lagere inkomensgroepen. Vandaar dat Den Haag de lagere inkomensgroepen zoveel mogelijk in de bestaande voorraad wil huisvesten.

Daarnaast wil de residentie zich wel inzetten om met name op de Vinex-locaties nieuwbouwwoningen voor bijzondere doelgroepen te realiseren.

Ondersteunen

Van de 68000 door de corporaties beheerde woningen moeten er 60000 voor de primaire doelgroep bereikbaar blijven. Door er 8000 woningen los te laten, wil de gemeente de corporaties ruimte bieden om woningen op een hoger huurniveau te brengen om daarmee de differentiatie te vergroten en extra inkomsten te genereren.

Overigens wil Den Haag bij de nieuwbouw de corporaties ondersteunen.

“Het is in dit verband,” zo wordt vastgesteld, “dat corporaties juist ook bij de nieuwbouw van duurdere wongingen voor de markt een volstrekt eerlijke kans moeten verdienen op het verkrijgen van het opdrachtgeverschap.”

Sloop

Voor wat betreft de aanpak van de na-oologse wijken in zuidwest Den Haag hebben volgens de nota de corporaties aangegeven tot het jaar 2000 maximaal 2500 woningen te willen slopen. Zoals bekend circuleren er bij de Ontwikkelingsmaatschappij in oprichting plannen voor de sloop van ongeveer 4500 woningen.

Hoewel Dijkhuizen dit aantal met klem heeft weersproken en afstand heeft genomen van deze plannen, wordt in het Volkshuisvestingsplan nadrukkelijk gesteld dat de daadwerkelijke omvang van de sloop van na-oorlogse woningen op basis van een kwaliteitstoets in het kader van het Integraal Uitvoeringsplan nog nader moet worden bepaald.

Reageer op dit artikel