nieuws

Kamer wil meldingsplicht in Woningwet uitbreiden

bouwbreed

De fracties van PvdA, CDA en D66 in de Tweede Kamer willen dat de Woningwet zodanig wordt gewijzigd dat verbouwingen aan panden, die onderdeel uitmaken van beschermd dorps- en stadsgezicht, meldingsplichtig worden. Nu zijn deze werkzaamheden nog vergunningsvrij.

Dit bleek bij de plenaire behandeling van het verbeterbeleid van woningen, waarover in februari reeds een mondeling overleg met staatssecretaris Heerma was gevoerd.

In dat overleg kwam onder andere het feit aan de orde dat de Woningwet en het Bouwbesluit niet voorzien in de bescherming van beeldbepalende en -ondersteunende gebouwen in beschermde dorps- en stadsgezichten. Op deze “lacune’

was door diverse gemeenten, Veere voorop, gewezen.

Heerma meende dat dit kon worden opgelost door alle panden in zon gebied aan te wijzen als monument. Dat ging Kamerlid Van der Burg (PvdA) te ver. “Het doet mij denken aan het kanon en de mug. Het draagt bovendien niet bij tot deregulering” , zei ze gisteren.

‘Niet echt nodig’

Ook het voorstel van Heerma aan de gemeente Veere om te wachten met maatregelen tot de evaluatie van het Bouwbesluit, kon niet rekenen op de instemming van Van der Burg.

“Dat lijkt ons niet echt nodig.”

De PvdA is voorstander van een wijziging van de Woningwet. Die moet ertoe leiden dat de bouwwerken die nu nog vergunningsvrij zijn worden aangemerkt als meldingsplich tig. Van der Burg diende daarvoor samen met De Jong van het CDA een motie in, die vervolgens werd ondersteund door Versnel-Schmitz van D66.

Heerma weigerde te spreken van een lacune in de wet. Wel is er sprake van een “risico’, aldus de bewinsman. “Ik zal niet zeggen dat de keuze die wij gemaakt hebben volstrekt risicoloos is. Alleen gaat het nu over het meten van het aantal risicos.”

Heerma is ervan overtuigd dat bij evaluatie van het Bouwbesluit, in 1997, zou zijn gebleken dat het met die riscos geweldig meevalt. Onder druk van de motie zegde hij echter toe nu al met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over dit onderwerp in overleg te treden.

Aanschrijving

Een andere motie ging over de aanscherping van het aan schrijvingsbeleid. Zij was ingediend door Versnel, mede namens Van Erp van de VVD en Lankhorst van Groen Links.

De oppositie wil met haar motie bereiken dat grootschalige verbeteringspoen geen vertraging meer oplopen door dwarsliggende burgers en/of huiseigenaren.

Volgens Versnel hebben diverse gemeenten erop gewezen dat het aanschrijvingsinstrument op dit moment niet goed werkt en dat het een te moeilijk instrument is om te bereiken wat men wil bereiken.

De woordvoersters van CDA en PvdA vonden de motie te voorbarig. De Jong wees erop dat deze kwestie aan de orde komt bij de evaluatie van het effect van de verhoogde huuropbrengst op het onderhoud.

“Vandaar dat ik deze motie overbodig acht.” Heerma toonde zich eveneens verbaasd over de motie, en ontraadde dan ook aanvaarding ervan.

Reageer op dit artikel