nieuws

Kamer onthoudt zich van oordeel over Trendbrief

bouwbreed Premium

De regeringsfracties in de Tweede Kamer onthouden zich van een oordeel over de Trendbrief. Het volkshuisvestingsbeleid komt weliswaar in hoofdlijnen overeen met hetgeen daarover in de Kamer is afgesproken, maar er is op dit moment nog te veel onduidelijk, oningevuld of in onderhandeling.

Dat bleek bij de behandeling door de Kamer van de Trendbrief, gisteravond in eerste termijn. CDA-Kamerlid Koetje toonde zich bij die gelegenheid ronduit ontstemd over de zeer korte spreektijd, die de parlementariforrs is gegeven.

Er is volgens hem sprake van een beleidsstuk, dat ingrijpend en fundamenteel is voor het toekomstige volkshuisvestings- en ruimtelijk ordeningsbeleid, maar waarvoor desondanks zo weinig spreektijd is uitgetrokken dat alleen over de hoofdlijnen kan worden gesproken.

Op zich is de beleidsrichting die in de Trendbrief wordt aangegeven voor CDA en PvdA de juiste. Beide fracties vinden echter dat een definitief oordeel niet kan worden gegeven, omdat er nog teveel open einden zijn.

Wat het CDA de meeste zorgen baart is het gebrek aan goede woningbouwlocaties. De resultaten die hierover in het kader van de Vinex-onderhandelingen worden geboekt, wil het CDA in het kader van de begrotingsbehandeling 1994 op hun waarde toetsen.

Een andere zorg van Koetje ging uit naar de positie van de rijksoverheid na decentralisatie en verzelfstandiging. Hoe moet het rijk handelen als de ontwikkelingen in de praktijk achterblijven bij de verwachtingen, zo vroeg hij zich af.

Ook PvdA-er De Jong toonde zich sceptisch over de rol van een terugtrekkende overheid op een volkshuisvestingsmarkt, waar de marktpartijen feitelijk de dienst uitmaken.

Dat vraagt om heroverweging van aard en omvang van de pretenties op het gebied van de volkshuisvesting.

Hij gaf op zich zijn steun aan een versnelde uitvoering van het Vinex-beleid, maar merkte daarbij wel op dat de resultaten met realiteitszin moeten worden geforvalueerd. De PvdA voelt niets voor een nieuwe ronde ongewenste suburbanisatie of ver uitwaaierende Verstedelijking, aldus De Jong.

VVD-woordvoerster Verbugt onderschreef in haar bijdrage de keuze van het kabinet voor een afbouw van de objectsubsidies. Wel waarschuwde zij ervoor dat een te snelle afbraak op gespannen voet kan komen te staan met de haalbaarheid van het bouwprogramma. Ook wil de VVD-fractie weten hoe het zit met de financiforle uitwerking van het voorgestane beleid.

Vragen De fractie van D66 had feitelijk alleen maar vragen en merkte op dat daar eerst bevredigende antwoorden op moeten komen, voordat D66 kan instemmen met de Trendbrief.

Woordvoerster VersnelSchmitz zei verder te twijfelen aan de inschatting van de economische ontwikkeling. Zit er nog wel voldoende financieel/ economische bodem onder de Trendbrief, nu de ontwikkelingen achter blijven bij wat was verwacht?, zo vroeg zij zich af.

D66 betwijfelt in het algemeen of er wel voldoende instrumen ten worden aangereikt om het woningtekort nog voor het jaar 2000 te hebben gereduceerd tot 2%.

Voor Groen Links tenslotte bleek het moeilijk om, gezien alle negatieve commentaren en kritiek op de Trendbrief, het optimisme van de bewindslieden van VROM over het welslagen van het beleid te blijven delen.

Woordvoerder Lankhorst zei het bovendien ronduit teleurstellend te vinden dat er weer geen rekening wordt gehouden met de toenemende segregatie-verschijnselen. Die worden namelijk met het nu gekozen volkshuisvestings-instrumentarium in de hand gewerkt, aldus de fractievoorzitter.

Reageer op dit artikel