nieuws

“Het ministerie van VROM stuurt nu eenmaal, …

bouwbreed

“Het ministerie van VROM stuurt nu eenmaal, vanuit zijn ivoren toren, veel regels op ons af die we uiterst onpraktisch vinden. Een actueel voorbeeld is de Wet bodembescherming.

Vergeleken met de oude wetgeving is de saneringswaarde veel strenger geworden. Dat is gedaan met het oog op ecologische maximalisering die VROM hoog in het vaandel voert.” Directeur J. Cleij van de Amsterdamse milieudienst meent in nummer 5 van ROM dat die norm voor het stedelijke gebied niet berust op enige notitie. Er wordt gerekend met verspreidingsroutes van schadelijke stoffen die in de stad niet voorkomen. Het gegeven dat pakweg 60 procent van de stad is geplaveid zorgt ervoor dat men aan slechts 40 procent van de bodem wordt blootgesteld. Wanneer voor een stad dezlefde normen gelden als voor een natuurgebied gaat de compacte stad verloren. Weet Nederland de compacte stad niet leefbaar te houden dan gaat de natuur verloren als gevolg vanb diffuse suburbanisatie. Volgens Cleij groeit het inzicht dat men de Hoge Veluwe en de Amsterdamse Wallen niet over een kam kan scheren.

“Als moeder Aarde zelf de rekening niet stuurt dan zal je het akls staat moeten doen.”

President E. Wintzen van BSO-Origin pleit in nummer 4 van Milieu Magazine voor het afschaffen van alle belastingen op personen en het invoeren van de ecologische belasting.

Volgens hem moet de overheid een rekening sturen voor het verbruik van grondstoffen en een voor het storten van afgedankte produkten. De opbrengst moet gelijk staan aan de theoretische herstelkosten.

Daar dient het nodige aan overleg aan vooraf te gaan.

Vooruitlopend op een eindbesluit valt echter nu al het invoeren van een voorlopige oplossing te overwegen. Invoering dient zon 15 tot 25 jaar in beslag te nemen. De eerste stap vormt het uitbreiden van de Wet op de jaarrekening met een ecologische paragraaf. Na vijf jaar volgt het belasten van de onttrokken waarde. De laatste stap betreft het gebruik van belastingen voor herstelwerken. Invoering oefent aanzienlijke gevolgen uit op productie en consumptie en vereist van de ondernemer de nodige verbeeldingskracht; fantasie die nu nog over het geheel genomen tekort schiet.

“Als het goed is zal de Raad voor de Certificatie nog voor de zomer de stichting Primaat officieel erkennen. Primaat heeft tot taak initiatieven op het gebied van de ontwikkeling van een keurmerk voor woningcorporaties op elkaar af te stemmen en te voorkomen dat er wildgroei ontstaat.” Volgens nummer 10 van Corporatie Magazine gaat het bij Primaat om een college van deskundigen van de bureaus die als Certificerende Installing aan de slag willen bij de corporaties. Certificering zal volgens Primaat-directeur drs. G. Middelkoop vooral een grote rol spelen in die delen van de woningmarkt waar de consument uit verschillende aanbiedingen kan kiezen. Daarbij komt de verzelfstandiging van de corporaties en de noodzaak om wegvallende subsidies te compenseren met activiteiten in de duurdere sectoren van de woningmarkt. De corporaties komen daarmee voor aanzienlijke problemen te staan die zich in het normale bedrijfsleven nog niet eerder voordeden.

Om een sociale onderneming als een corporatie op de been te houden moeten er overeenkomsten worden gesloten en afspraken gemaakt over te meten prestaties; onderwerpen die uitmonden in kwaliteitszorg.

“De meest dynamische regio van de wereld is momenteel oost-Azie. Met groeipercentages van gemiddeld 7 in de jaren tachtig groeide deze regio aanzienlijk sneller dan de wereldeconomie met een groei van 3,25 procent als geheel.

Deze expansie gaat gepaard met een sterke toename van de handels- en investeringsstromen.” Volgens de ‘ZO-Azie Special’ van Export Magazine neemt Azie halverwege de volgende eeuw meer dan de helft van de wereldproduktie voor zijn rekening. dat houdt dan wel in dat deze regio ook in de komende jaren structureel met 4 of 5 procent sneller moet blijven groeien dan west-Europa en noord-Amerika. Dat behoort evenwel tot de mogelijkheden. Vooral wanneer de economische ontwikkelingen worden ondersteund door investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. Met het openen van de markten voor handel en investeringen krijgen westerse bedrijven grote kansen. Men dient daarbij rekening te houden met scherpe concurrentie van plaatselijke bedrijven. Het milieuprobleem kan echter een forse streep trekken door de begroting die Azie voor de eigen ontwikkeling opstelde.

“Hoewel de Belgische Regie der Gebouwen, bouwheer van de Berlaymont-renovatie, in een eng financieel keurslijf zit, worden de (ver)bouwplannen verder geconcretiseerd. Vast staat inmiddels dat het po van een Spaans architectenbureau om op de Berlaymont-site ten behoeve van de EG-commissie een kilometer hoog torengebouw op te trekken geen schijn van kans maakt.” Onzeker blijft volgens nummer 22 van Bouwkroniek of de EGinstanties na asbestverwijdering en ingrijpende renovatie ook daadwerkelijk instemmen om dit EG-complex opnieuw in gebruik te nemen. De tussentijdse huisvesting van EGambtenaren kost om en nabij BF1,5 miljard per jaar. De EG-commissie betaalt slechts BF0,5 miljard. In oktober volgt de aanbesteding voor de asbestverwijdering waarvoor Belgie inmiddels zon BF1 miljard beschikbaar stelde.

Het werk zal in elk geval tot eind 1995 duren en BF1,5 miljard kosten. De totale oplevering van de werken volgt naar verwacht eind 1998 waarna de totale rekening een bedrag van BF13 tot BF16 zal vermelden.

De voortgang van de werken valt of staat evenwel met de financiele siutuatie van de Regie der Gebouwen.

Reageer op dit artikel