nieuws

Gevolgen recessie vallen voor de bouw nog wel mee

bouwbreed

“Hoewel er al wordt gesproken van een echte recessie met krimpende consumptie en negatieve groeicijfers, is het niet uitsluitend kommer en kwel. De huidige ‘recessie

is van een andere aard dan zijn voorganger. Nu is er sprake van een lage rentestand en makelaars in onroerende goederen doen ontroerend goede zaken.”

Dat zei de heer J.H. van Bekkum, voorzitter van het gewest Utrecht/’t Gooi van het NVOB op het jaarlijkse congres. Het Economisch Instituut Bouwnijverheid sprak eerder de verwachting uit dat de totale bouwproduktie dit jaar met 3,6% zou dalen. De NVOBvoorjaarsenquete, waarvan de eerste resultaten nu beschikbaar zijn, onderschrijven dit nog niet.

Uit de cijfers voor Utrecht/’t Gooi blijkt dat de kleinste bedrijven de meest sombere verwachtingen hebben met betrekking tot hun omzetontwik keling. Voor 1993 verwachten de bedrijven met een omzet op jaarbasis tot f. 10 miljoen inderdaad een daling ten opzichte van vorig jaar. De bedrijven met een omzet boven die f. 10 miljoen verwachten echter nog een lichte stijging van 0,7%.

In zijn gewest antwoordde 32% van de ondervraagde bouwbedrijven voor minder dan drie maanden werk in voorraad te hebben en een kwart voor een half jaar. Door bijna 40% wordt de werkvoorraad ten opzichte van vorig jaar als slechter beoordeeld.

Kosten onderwijs

De licht teruglopende werkgelegenheid heeft uiteraard zijn weerslag op de arbeidsmarkt.

Maar dat laat volgens Van Bekkum onverlet dat de instroom van geschoolde vaklieden een steeds groter knelpunt voor de bouw gaat worden.

Hij juichte een gezamenlijke actie van hoofd- en onderaannemers ter bevordering van de instroom gedurende drie jaar van harte toe. Uit die drie miljoen gulden kostende koepelcampagne moet materiaal komen dat kan worden gebruikt in de relatie met het onderwijs.

“Ik kan mij overigens niet aan de indruk onttrekken dat de inzet van de overheid bij het nemen van maatregelen ter verbetering van de relatie scholing en arbeidsmarkt te veel wordt ingegeven door bezuinigingsoverwegingen, waarbij stukje bij beetje de kosten van het beroepsonderwijs worden doorgeschoven naar het bedrijfsleven” , aldus Van Bekkum.

Rol overheid

Over de rol van de overheid heeft Van Bekkum tegenstrijdige gedachten. “In het kader van meer markt minder overheid worden onze woningbouwers geconfronteerd met een terugloop van 80% naar 30% gesubsidieerde woningbouw.

Als dat geen terugtredende overheid is…” , aldus Van Bekkum.

Anderzijds is diezelfde overheid op het terrein van wet- en regelgeving verantwoordelijk voor een gestaag groeiende stroom van nieuwe wetten en voorschriften.

Ook met de provinciale Verordening Bedrijfsafvalstoffen worden ondernemers opgezadeld met weer een extra admi nistratieve last. “Ook wij onderschrijven de noodzaak van een beter inzicht in afvalstromen, maar wijzen de omslachtige wijze waarop dat inzicht verkregenmoet worden, van de hand.”

Ook op het terrein van de bestuurlijke vernieuwing valt nog niet te zeggen of het bedrijfsleven daar blij mee moet zijn. “Het ene moment wordt de provincie voorgesteld als een onmisbare schakel in het bestuurlijk proces, het andere moment is de provincie de meest verkalkte bestuursvorm sinds de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.”

Er is inmiddels een breed politiek draagvlak gecreeerd voor de vorming van sterke en grootschalige stedelijke regios, aldus de NVOB-voorzitter. Hij zei te hopen dat wanneer het Regionaal Bestuur Utrecht een provincie-nieuwestijl wordt, dat zal leiden tot snelle besluitvorming en voor ondernemers een goede informatieverstrekking en vergunningverlening, dat zoveel mogelijk via een loket zal lopen.

Reageer op dit artikel